Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն փաստաթուղը հանդիսանում է Գաղտնիության քաղաքականության թարգմանությունը հայերեն լեզվով: Գաղտնիության քաղաքականության ռուսալեզու տարբերակի և սույն թարգմանության միջև հակասությունների դեպքում իրավաբանորեն պարտավորեցնող է հանդիսանում միայն Գաղտնիության քաղաքականության ռուսերեն լեզվով տարբերակը: Գաղտնիության քաղաքականության ռուսերեն լեզվով տարբերակը զետեղված է այստեղ՝ https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

Հրապարակման ժամկետը՝ 22.02.2022

Ընթացիկ տարբերակը հասանելի է հետեւյալ հասցեյով՝ https://yandex.ru/legal/confidential_hy

1. Ինչն է կարգավորում սույն գաղտնիության քաղաքականությունը

Սույնգաղտնիությանքաղաքականությունը (այսուհետ՝Քաղաքականություն) գործումէողջտեղեկատվության, այդ թվում՝ անձնական տվյալների նկատմամբ՝կիրառելիօրենսդրությանիմաստով (այսուհետ՝ «Անձնականտեղեկատվություն»), որը YANDEX LLC-ն և/կամնրահետ փոխկապակցված, այդթվում՝ YANDEX LLC-իհետմիխմբումգտնվողանձինք(այսուհետ՝ «Յանդեքս»), կարողենստանալՁերմասին՝ՁերկողմիցՅանդեքսիցանկացածկայքի, ծրագրի, արտադրանքի և/կամծառայության օգտագործմանընթացքում (այսուհետ՝ «Ծառայություններ»), որոնցմասինտեղեկություններկարողեքգտնել yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il և Yandex-ինպատկանողայլ կայքերում (այսուհետմիասին՝ «Կայքեր»),ինչպեսնաև Յանդեքսի / նրահետ փոխկապակցվածանձանցկողմիցՁերկողմիցԾառայությունների օգտագործման հետ կապված՝ Ձեզ հետ կնքված ցանկացած համաձայնագրի և պայմանագրի կատարման ընթացքում։ Յանդեքսը նաեւ կարողէիրգործընկերներից (այսուհետ՝ «Գործընկերներ») ստանալ Անձնական տեղեկատվություն, կայքեր, ծրագրեր, ապրանքներ կամծառայություններ, որոնք Դուքօգտագործումեք (օրինակ՝ Յանդեքսիգովազդատուներիցկամտաքսուծառայություններից) բոլորին հասանելի անձնական տվյալներով այլ աղբյուրներից: ՀամապատասխանդեպքերումԱնձնականտեղեկատվությանփոխանցումըհնարավորէմիայնկիրառելիօրենսդրությամբսահմանվածդեպքերումեւիրականացվումէՅանդեքսի եւ Գործընկերներից յուրաքանչյուրիմիջեւկնքվածհատուկպայմանագրերիհիմանվրա:

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ ցանկացած Կայքերի եւ/կամ Սերվիսների օգտագործումը կարող է կարգավորվել լրացուցիչ պայմաններով, որոնք կարող են փոփոխություններ եւ/կամ լրացումներ մտցնել սույն Քաղաքականության մեջ, եւ/կամ ունենալ համապատասխան պայմաններ անհատական տեղեկատվության վերաբերյալ, որոնք տեղադրված են փաստաթղթերի համապատասխան բաժիններում նման Կայքերի եւ/կամ Սերվիսների համար:

2. Ով է մշակում տեղեկատվությունը

Կայքերից եւ Սերվիսներից օգտվելն ապահովելու համար Yandex-ի կողմից հավաքվում եւ օգտագործվում է Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը, այդ թվում նաեւ ներառելով YANDEX LLC իրավաբանական անձը, որը ստեղծվել է ըստ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության եւ գրանցվել է հետեւյալ հասցեյով՝ 119021, Ռուսաստան, Մոսկվա, Լեւ Տոլստոյի փող., դ 16 (YANDEX LLC), կամ նրա փոխկապակցված անձի կողմից, որը ներկայացնում է համապատասխան Սերվիսը այլ իրավազորություններում: Այն տեղեկատվության հետ, թե որ անձն է տրամադրում այս կամ այն Սերվիսը, Դուք կարող էք ծանոթանալ համապատասխան Սերվիսի օգտագործման պայմանների մեջ:

Եվրոպական տնտեսական գոտու (ԵՏԳ) կամ Շվեյցարիայի տարածքում գտնվող օգտատերերի համար (բացառությամբ Yango, Yandex.Taxi, Deli ծառայություններից օգտվողների) ԵՏԳ-ի եւ Շվեյցարիայի տարածքում Յանդեքսը ներկայացնում է իրավաբանական անձ հանդիսացող Yandex Oy ընկերությունը, որը ստեղծվել է Ֆինլանդիայի օրենսդրությամբ, գրանցված է Մորեենիկատու 6, 04600 Մյանտսյալյա, Ֆինլանդիա (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi) հասցեում:

Իսրայելի տարածքում գտնվող օգտատերերի համար Յանդեքսը տարածքում ներկայացնում են իրավաբանական անձ հանդիսացող Yandex.Go Israel Ltd. ընկերությունը, որը ստեղծվել է Իսրայելի օրենսդրությամբ և գրանցված 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104 հասցեում, իրավաբանական անձ հանդիսացող Yango.Taxi Ltd. ընկերությունը, որը ստեղծվել է Իսրայելի օրենսդրությամբ և գրանցված 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104 հասցեում, եւ իրավաբանական անձ հանդիսացող Yango Market Israel Ltd. ընկերությունը, որը ստեղծվել է Իսրայելի օրենսդրությամբ եւ գրանցված է 114 Yigal Alon, Tel Aviv, Israel 6744320 հասցեում։

3. Որն է տվյալ քաղաքականության նպատակը

Ձեր Անհատական տեղեկատվության եւ Ձեր գաղտնիության պաշտպանությունը չափազանց կարեւոր է Yandex-ի համար: Հետեւաբար, երբ Դուք օգտագործում էք Կայքերը եւ Սերվիսները, Yandex-ը պաշտպանում եւ մշակում է Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը խիստ համապատասխան կիրառելի օրենսդրության հետ:

Հետևելով Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը պաշտպանելու մեր պարտականություններին, այս Քաղաքականության մեջ մենք կցանկանայինք առավել թափանցիկ տեղեկացնել Ձեզ հետեւյալ պահերի մասին.

(a) ինչու եւ ինչպես է Yandex-ը հավաքում եւ օգտագործում («մշակում է») Ձեր Անհատական տեղեկությունը, երբ Դուք օգտագործում էք Կայքերը եւ/կամ Սերվիսները;

(b) Որն է Yandex-ի դերը եւ պարտականությունները որպես իրավաբանական անձ, որը որոշում է ընդունում, թե ինչու եւ ինչպես մշակել Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը;

(c) ինչ գործիքներ Դուք կարող էք օգտագործել Yandex-ի կողմից Ձեր մասին հավաքվող Անհատական տեղեկատվության ծավալը նվազեցնելու համար;

(d) որոնք են Ձեր իրավունքները, իրականացվող Անհատական տեղեկատվության մշակման շրջանակներում:

4. Yandex-ը ինչ Անհատական տեղեկատվության է հավաքում Ձեր մասին

Կայքերի աշխատանք եւ/կամ Սերվիսներ տրամադրելու ընթացքում հավաքված Անհատական տեղեկատվությունը կարող է տարբերվել կախված այն բանից, թե Դուք Կայքերին եւ/կամ Սերվիսներին մուտք ստանալու համար օգտագործում էք Ձեր հաշիվը (account), թե ոչ: Այն դեպքերում, երբ Դուք մուտք էք գործում Ձեր հաշվի (account) մեջ, Ձեր կողմից Կայքերը եւ Սերվիսները օգտագործելու ժամանակ Yandex-ի կողմից Ձեր մասին հավաքված Անհատական տեղեկատվությունը կարող է համեմատվել եւ կապված լինել այլ Անհատական տեղեկատվության հետ, որը Yandex-ը հավաքել է Ձեր հաշիվը Ձեր կողմից օգտագործելու շրջանակներում (օրինակ Ձեր անձի տվյալները, կոնտակտային տվյալները, տարիքը եւ սեռը, եթե դրանք տրամադրված են եղել Yandex-ին): Yandex-ը չի ստուգում Ձեր կողմից ներկայացված Անհատական տեղեկատվությունը, այն դեպքերի բացառությամբ, որոնք նախատեսված են օգտատիրական համաձայնագրով կամ առանձին Սերվիսների օգտագործման պայմաններով, եւ չի կարող դատել դրա արժանահավատության մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե արդյոք Դուք ունեք բավարար իրավունակություն Ձեր անձնական տեղեկությունները տրամադրելու համար: Այնուամենայնիվ, Յանդեքսը ելնում է այն հանգամանքից, որ Դուք տրամադրում էք հավաստի եւ բավարար Անհատական տեղեկատվություն, ինչպես նաեւ ժամանակին այն թարմացնում էք:

Ձեր կողմից Կայքերը եւ Սերվիսները օգտագործելու ժասմանակ Yandex-ը կարող է հավաքել Ձեր մասին Անհատական տեղեկատվության հետեւյալ կատեգորիաները.

(i) Անհատական տեղեկատվություն, որը գրանցման (հաշիվը ստեղծելու) ժամանակ տրամադրվել է Ձեր կողմից, ինչպիսիք են Ձեր անունը, հեռախոսահամարը, հասցեն եւ տարիքը;

(ii) էլեկտրոնային տվյալները (HTTP-վերնագրերը, IP-հասցեն, cookie ֆայլերը, վեբ-փարոսները / պիքսելային տեգերը, տվյալները բրաուզերի նույնացուցչի մասին, ապարատային եւ ծրագրային ապահովման մասին տեղեկատվությունը, wifi ցանցի տվյալները);

(iii) Կայք եւ/կամ Սերվիսներին մուտք գործելու ամսաթիվը եւ ժամանակը;

(iv) կայքերից և (կամ) ծառայություններից օգտվելիս ձեր գործունեության մասին տեղեկատվությունը (օրինակ՝ որոնման հարցումների պատմությունը, ծառայություններում գնումների վերաբերյալ տվյալները, այցելած կազմակերպությունների մասին տվյալները, հավանումներն և նախընտրությունները, այն անձանց էլ. փոստի հասցեները, ում հետ նամակագրության մեջ եք, հեռախոսագրքի տվյալները, այլ օգտվողների հետ փոխգործակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև Յանդեքս համակարգում պահված ֆայլերը և բովանդակությունը);

(v) գեոլոկացիայի մասին տվյալները;

(vi) Ձեր մասին այլ տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է մշակման համար Yandex-ի կոնկրետ Կայքերի կամ Սերվիսների օգտագործումը կարգավորող պայմաններին համապատասխան;

(vii) Ձեր մասին այլ տեղեկատվությունը, որը մենք ստանում ենք մեր Գործընկերներից, համաձայն Ձեր եւ համապատասխան Գործընկերոջ միջեւ կնքված համաձայնագրի պայմաններին, եւ Yandex-ի եւ Գործընկերոջ միջեւ կնքված համաձայնագրերին;

(viii) Ձեր վճարային քարտերի տվյալները, Ձեր կողմից տրամադրված, ինչպես նաև Յանդեքսի Կայքերի կամ Ծառայությունների օգտագործմամբ և/կամ Յանդեքսի վճարովի ծառայությունների մատուցման հետ կապված վճարային գործարքի իրականացման մասնակից Գործընկերներից կամ այլ անձանցից ստացված այլ վճարային տեղեկատվությունը:

Անհատական տեղեկատվությունը հավաքելու եւ նման անհատական տեղեկատվությունը Ձեր սարքի եւ վեբ-բրաուզերի հետ կապելու համար Yandex-ը նաեւ օգտագործում է cookie ֆայլերը, եւ վեբ-փարոսները (ներառելով պիքսելային տեգերը) (տես սույն Քաղաքականության 11-րդ բաժինը):

Yandex-ը նպատակային զգայուն անհատական տեղեկատվություն չի հավաքում (ինչպիսիք են ռասայական ծագումը, քաղաքական հայացքները, առողջության մասին տեղեկությունը եւ կենսաչափական տվյալները), այն դեպքերի բացառությամբ, որոնք նախատեսված են աառանձին Սերվիսների օգտատիրական համաձայնագրերով: Այնուամենայնիվ, Դուք կարող եք ինքնուրույն տրամադրել դրանք Yandex-ին, եւ այս դեպքում Yandex-ը դրանք կմշակի, Ձեզ Սերվիսների մատուցման շրջանակներում (օրինակ, եթե Դուք տալիս էք որոնման հարցումներ, որոնք վերաբերվում են առողջությանը): Ընդ որում, Դուք պետք է հաշվի առնեք, որ Yandex-ը չի կարող խնդրել Ձեր համաձայնությունը նման մշակման համար, քանի որ նախապես տեղյակ չե Անհատական տեղեկատվության պոտենցիալ զգայուն բնույթի մասին, որը Դուք կարող եք տրամադրել Yandex-ին:

Yandex-ը տվյալներ չի հավաքում օգտատիրոջ «դիմանկարը» կազմելու նպատակով այնքանով, որքանով դա կարող է էապես ազդել Ձեր իրավունքների եւ ազատությունների վրա, կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան:

5. Որն է Ձեր Անհատական տեղեկատվության մշակման իրավական հիմքն ու նպատակը

Yandex-ը իրավունք չունի մշակել Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը, առանց դրա համար բավարար իրավական հիմքերի: Հետեւաբար, Yandex-ը մշակում է Ձեր Անհատական տեղեկությունը միայն այն դեպքում, եթե.

(i) մշակումն անհրաժեշտ է Ձեր եւ Յանդեքսի միջեւ այնպիսի պայմանագրերի կատարման համար, ինչպիսիք են Յանդեքսի ծառայությունների օգտատիրոջ համաձայնագիրը (https://yandex.ru/legal/rules) և Յանդեքսի առանձին Ծառայությունների տրամադրման պայմանները՝ ներառյալ Ծառայությունների և Կայքերի աշխատանքի ապահովումը (օրինակ՝ որոնման արդյունքների տրամադրումը Ձեզ՝ Ձեր որոնման հարցումների հիման վրա);

(ii) մշակումը անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորությունների կատարման համար;

(iii) երբ այդ նախատեսված է կիրառելի օրենսդրությամբ, մշակումը անհրաժեշտ է Yandex-ի օրինական շահերը ապահովելու համար, եթե նման մշակումը զգալի ազդեցություն չի ունենում Ձեր շահերի, Ձեր հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների վրա: Ուշադրություն դարձրեք, որ Ձեր Անհատական տեղեկությունը նշված հիմքով մշակելիս Yandex-ը միշտ ձգտելու է պահպանել հավասարակշռությունը իր օրինական շահերի եւ Ձեր գաղտնիության պաշտպանության միջեւ:

Yandex-ը մշակում է Ձեր Անհատական տեղեկությունը իր օրինական շահերը ապահովելու համար, օրինակ, հետևյալ դեպքերում.

(a) որպեսզի ավելի լավ հասկանա, թե ինչպես էք Դուք համագործակցում մեր Կայքերի եւ/կամ Սերվիսների հետ;

(b) բարելավել, փոփոխել, անհատականացնել կամ այլ կերպ բարելավել Կայքերը եւ Սերվիսները, ի շահ բոլոր օգտատերերի;

(c) Yandex-ի կամ այլ ընկերությունների այլ մթերքներն եւ ծառայությունները Ձեզ առաջարկելու համար, որոնք, մեր կարծիքով, Ձեզ կարող են հետաքրքրել (այսինքն, ցույց տալ Ձեզ գովազդը, որը հաշվի է առնում Ձեր շահերը);

(iv) կոնկրետ նպատակների համար կամ կիրառելի օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, մենք կարող ենք խնդրել Ձեր առանձին համաձայնությունը Ձեր Անհատական տեղեկատվության մշակման համար: Այն իրավասությունների համար, որտեղ համաձայնությունը ճանաչվում է որպես առանձին իրավական հիմք, Yandex ի Կայքերի եւ/կամ Սերվիսների օգտագործման սկիզբը արտահայտում է Ձեր համաձայնությունը նման մշակման համար: Սույնով մենք տեղեկացնում ենք Ձեզ, իսկ Դուք հաստատում էք, որ Դուք պարտավոր չեք մեզ տրամադրել որեւէ Անհատական տեղեկատվություն երբ Դուք օգտագործում էք Կայքերը կամ Ծառայությունները եւ դա հիմնված է բացառապես Ձեր ազատ կամքի վրա: Միեւնույն ժամանակ, Դուք գիտակցում էք, որ առանց Անհատական տեղեկատվության տրամադրման մենք չենք կարող հնարավորություն տալ Ձեզ օգտվել Սերվիսներից, իսկ Ձեր կողմից Կայքերի օգտագործումը կսահմանափակվի։

Yandex-ը միշտ մշակում է Ձեր Անհատական տեղեկությունը որոշակի նպատակներով եւ միայն այն Անհատական տեղեկությունը, որը կապված է նման նպատակներին հասնելու հետ: Մասնավորապես, մենք մշակում ենք Ձեր Անհատական տեղեկությունը հետեւյալ նպատակների համար.

(i) տրամադրել Ձեզ մուտք դեպի Կայքերը եւ/կամ Սերվիսները (այդ թվում նաեւ ի պատասխան Ձեր որոնման հարցումներին, տրամադրել արդյունքներ, հաշվի առնելով Ձեր նախընտրությունները, որոնման պատմությունը եւ Yandex-ի համար մատչելի Ձեր մասին այլ Անհատական տեղեկատվությունը);

(ii) մուտք տրամադրել դեպի Ձեր հաշիվը, ներառելով, Yandex-ի էլեկտրոնային փոստարկղը եւ ֆայլերի պահոցը, եթե Դուք գրանցված էք համապատասխան Սերվիսներում;

(iii) կապ հաստատել Ձեզ հետ Կայքերի եւ Սերվիսների աշխատանքին վերաբերվող ծանուցումները, հարցումները եւ տեղեկատվությունները Ձեզ ուղարկելու համար, Ձեզ հետ համաձայնագրեր կատարելու եւ Ձեր հարցումները եւ հայտերը մշակելու համար;

(iv) գովազդների եւ առաջարկների անհատականացումը, հաշվի առնելով Ձեր նախասիրությունները, որոնման պատմությունը եւ Yandex-ին մատչելի Ձեր մասին այլ Անհատական տեղեկատվությունը;

(v) բարելավել Կայքերի եւ Սերվիսների օգտագործման հարմարավետությունը, այդ թվում, առավել համապատասխան որոնման արդյունքները ցուցադրելու եւ ավելի անհատականացված Կայքեր եւ Սերվիսներ մատուցելու համար, ինչպես նաեւ Yandex-ի այլ մթերքները, հավելվածները եւ Սերվիսները բարելավելու համար;

(vi) Yandex-ի նոր մթերքների, կոմունալ ծառայությունների եւ առաջարկների ստեղծումը;

(vii) Ձեր իրավունքների եւ Yandex-ի իրավունքների պաշտպանությունը;

(viii) վիճակագրական տվյալների, մեծ տվյալների եւ այլ հետազոտությունների հավաքագրումը, մշակումը եւ ներկայացումը;

(ix) Կայքերի եւ Ծառայությունների, օգտատերերի, Յանդեքսի եւ/կամ երրորդ անձանց համար անվտանգության սպառնալիքների հայտնաբերումը՝ ներառյալ Կայքերի եւ Ծառայությունների օգտագործմամբ պայմանագրերի կնքման ժամանակ Ձեր հուսալիության ստուգումը,

(x) Կայքերի և Ծառայությունների օգտագործմամբ Ձեր վճարումների ընդունման, Ձեր կողմից ապրանքների և ծառայությունների վճարման իրականացման կազմակերպումը:

Google API-ից (այսուհետ` ստացած տվյալներ) ստացած տեղեկատվության օգտագործումը Յանդեքսի Ծառայություններում իրականացվում է Google API Disclosure-ի դրույթներին համապատասխան` դրանում նշված սահմանափակումներով, մասնավորապես`

Ստացած տվյալներն օգտագործվում են բացառապես էլփոստի հաճախորդի գործառույթները ձեզ տրամադրելու նպատակով: Ստացած տվյալները չեն կարող օգտագործվել երրորդ կողմերին փոխանցելու, գովազդային նյութեր ցուցադրելու համար և ձեր նամակագրության բովանդակությունը չթույլատրված մուտքի հետ կապված այլ նպատակներով:

Ստացած տվյալները մշակելու պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հասցեով՝ (https://yandex.ru/legal/confidential_google_api

6. Ինչպես է Yandex-ը պաշտպանում Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը

Շատ դեպքերում, Անհատական տեղեկատվությունը մշակվում է ավտոմատ կերպով, առանց Yandex-ի աշխատակիցներից որեւէ մեկի մուտքի: Այն դեպքում, եթե անհրաժեշտ է նման մուտքը, ապա այն կարող է տրամադրվել միայն Yandex-ի այն աշխատակիցներին, ովքեր դրա կարիքն ունեն իրենց խնդիրները կատարելու համար: Տվյալների գաղտնիությունը պաշտպանելու եւ ապահովելու համար բոլոր աշխատակիցները պետք է պահպանեն Անհատական տեղեկատվության մշակման ներքին կանոնները եւ ընթացակարգերը: Նրանք նաեւ պետք է հետեւեն բոլոր տեխնիկական եւ կազմակերպչական անվտանգության միջոցներին, որոնք գործում են Ձեր Անհատական տեղեկատվության պաշտպանության համար:

Yandex-ը նաեւ ներդրել է բավական տեխնիկական եւ կազմակերպչական միջոցներ Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը չարտոնված, պատահական կամ անօրինական ոչնչացումից, կորուստներից, փոփոխությունից, անբարեխիղճ օգտագործումից, բացահայտումից կամ մուտքի հնարավորությունից, ինչպես նաեւ այլ անօրինական մշակման ձեւերից պաշտպանելու համար: Անվտանգության այդ միջոցառումներն իրականացվել են, հաշվի առնելով տեխնիկայի ժամանակակից մակարդակը, դրանց իրացման արժեքը, Անհատական տեղեկատվության մշակման եւ բնույթի հետ կապված ռիսկերը:

7. Ուրիշ ով ունի մուտք դեպի Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը, եւ ում այն կարող է փոխանցվել

7.1 Yandex խումբ շրջանակներում

Yandex-ը կարող է Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը փոխանցել իր աշխատակիցներին (սույն Քաղաքականության 6-րդ բաժնում նշված սահմաններում): Yandex-ը կարող է նաեւ փոխանցել Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը իր փոխկապակցված անձանց, այդ թվում, անձանց խմբի այլ ընկերություններին, որոնց պատկանում է Yandex-ը («Yandex խումբ»): Ուշադրություն դարձրեք, որ Անհատական տեղեկատվության պաշտպանության մակարդակը որոշ երկրներում կարող է չհամընկնել Ձեր իրավազորության մեջ սահմանված մակարդակի հետ, եւ, օգտագործելով Yandex ծառայություններ, Դուք համաձայնվում էք նման փոխանցման հետ:

Եթե Յանդեքսի Խմբի ընկերությունների կողմից տրամադրվող Ծառայությունների և/կամ Կայքերի օգտագործման պայմաններով այլ բան նախատեսված չէ, բոլոր դեպքերում Անձնական տեղեկատվությունը կմշակվի միայն սույն Քաղաքականության 5-րդ բաժնում նշված նպատակների համար:

Ձեր Անձնական տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել այդ թվում՝

“Yandex.Classifieds” LLC (ОГРН՝ 5157746192742) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “AUTO.RU” (https://yandex.ru/legal/autoru_terms_of_service), “Yandex.Job” (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse), “Yandex.Realty” (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse), “Yandex.Advertisements” (https://yandex.ru/legal/classified_termsofuse), “Yandex.Rentals” (https://yandex.ru/legal/lease_termsofuse) կայքերի Օգտատիրոջ համաձայնագրում,

“Yandex.Taxi” LLC (ОГРН՝ 5157746192731) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, «Յանդեքս.Տաքսի» ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse, https://support-uber.com/legal/tos),

“Yandex.Food” LLC (ОГРН՝ 1187746035730) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “Yandex.Food” ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/termsofuse_eda),

“Yandex.Lavka” LLC (https://yandex.ru/legal/lavka_mobile_agreement),

“Yandex.Telecom” LLC (ОГРН՝ 1167746432040),

“Yandex.Cloud” LLC (ОГРН՝ 1187746678580) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “Yandex.Cloud” ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/cloud_termsofuse),

“Yandex.Micromobility” LLC (ОГРН՝ 1217700325556) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Yandex Go էլեկտրասկուտերի վարձակալության պայմաններում (https://yandex.ru/legal/samokaty),

“Yandex.Carsharing” LLC (ОГРН՝ 1207700149832) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, «Յանդեքս.Դրայվ» ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse),

“Yandex.Drive” LLC (ОГРН՝ 5177746277385) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Yandex Drive-ի վարձակալության պայմանագրում (https://yandex.ru/legal/drive_agreement),

“Edadeal Promo” LLC (ОГРН՝ 5157746114477) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, «Edadeal» ծառայության Օգտատիրոջ համաձայնագրում (http://corp.edadeal.ru/legal), «Քեշբեք Edadeal-ից» հավատարմության ծրագրում (https://corp.edadeal.ru/legal),

“Kinopoisk” LLC (ОГРН՝ 1077759854919) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “Kinopoisk” ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/kinopoisk_termsofuse),

Yandex Europe AG մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.com/legal/termsofservice),

Yandex.Go Israel Ltd (գրանցման համարը՝ 515926285) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Yango Deli Service Israel (https://yandex.com/legal/tou_deli), Yango Delivery Israel (https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement/?lang=en) ծառայության օգտագործման պայմաններում,

Yango.Taxi Ltd (գրանցման համարը՝ 516473452) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Yango ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/#index__israel_en),

Yango Market Israel Ltd (գրանցման համարը՝ 516495199),

ԼՄԿ ԱՈԱԿ «ՇԱԴ» մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, ԼՄԿ ԱՈԱԿ «ՇԱԴ»-ի տվյալների մշակման կանոններում,

“Yandex.Mediaservices” LLC (ОГРН՝ 1187746644920) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “Yandex.Music”, (https://yandex.ru/legal/music_termsofuse), “Yandex.Afisha” ծառայությունների օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse),

“Yandex.Fuel” LLC (ОГРН՝ 1187746812725) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “Yandex.Fuel” ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/zapravki_termsofuse),

“Clinic Yandex.Health” LLC (ОГРН՝ 5177746308394) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, “Yandex.Health” ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/health_termsofuse),

Yandex Services AG (գրանցման համարը՝ СHE-229.170.782) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, «Տոլոկա» հարթակի օգտագործման պայմաններում (https://yandex.com/legal/toloka_useragreement),

“Yandex.Probki” LLC (ОГРН՝ 1087746706596) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, «Տոլոկա» հարթակի օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/toloka_useragreement_probki),

Yandex Bank JSC (ОГРН՝ 1077711000091) մշակման նպատակով՝ ֆինանսական ապրանքների եւ ծառայությունների տրամադրման նպատակների համար,

“Yandex.Split” LLC (ОГРН՝ 1187746900428) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Yandex.Split ծառայության օգտագործման պայմաններում (https://yandex.ru/legal/yandex_split),

“Yandex.Delivery” LLC (ОГРН՝ 5137746103677),

“Simple services” LLC (ОГРН՝ 1197746703880) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, Yandex.Tips ծառայության Գաղտնիության քաղաքականության մեջ (https://tips.yandex/dokumenty/soglashenie-o-personalnyh-dannyh.html),

Yandex.Food Kazakhstan LLP (БИН՝ 161240022428, Ղազախստանի Հանրապետություն),

Yandex.Taxi Corp LLP (БИН՝ 160540014930, Ղազախստանի Հանրապետություն) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, https://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__kazakhstan_en հասցեում,

“Yandex.Taxi AM” LLC (գրանցման համարը՝ 286.110.954365, Հայաստանի Հանրապետություն) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__armenia_en հասցեում,

Yandex.Taxi B.V. (գրանցման համարը՝ 64591069, Նիդեռլանդներ) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__georgia_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__estonia_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__uzbekistan_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__serbia_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__moldova_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__lithuania_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__latvia_en, http://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__kyrgyzstan_en, https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/#index__other_countries_en հասցեներում,

Uber ML B.V. (գրանցման համարը՝ 69453632, Նիդեռլանդներ) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, https://support-uber.com/legal/tos, https://yandex.com/legal/yandexgo_termsofuse/#index__russia_ru հասցեներում,

MLU Africa B.V (գրանցման համարը՝ 74474332, Նիդեռլանդներ), մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/#index__ghana_en հասցեում,

Foodtech & Delivery B.V. (գրանցման համարը՝ 84813202, Նիդերլանդներ),

MLU Europe B.V. (գրանցման համարը՝ 74474103, Նիդերլանդներ) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/#index__ghana_en, https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/#index__ghana_en հասցեներում,

Deli International S.A.S. (գրանցման համարը՝ 898 050 430, Ֆրանսիա) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, https://deli.yango.com/en-FR/about/docs/legal/terms_of_use_deli_fr հասցեում,

Deli International Limited (գրանցման համարը՝ 13371836, Մեծ Բրիտանիա) մշակման համար՝ այն պայմաններով եւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են, մասնավորապես, https://deli.yango.com/en-GB/about/docs/legal/terms_of_use_deli_uk հասցեում,

Yandex Delivery KZ LLP (БИН՝ 211040001678, Ղազախստանի Հանրապետություն):

7.2 Yandex խումբ-ից դուրս

Yandex-ը նույնպես կարող է փոխանցել Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը երրորդ անձանց, որոնք չեն մտնում Yandex խումբ-ի մեջ, սույն Քաղաքականության 5-րդ բաժնում նշված նպատակներին հասնելու համար: Ուշադրություն դարձրեք, որ Անհատական տեղեկատվության պաշտպանության մակարդակը որոշ երկրներում կարող է չհամընկնել Ձեր իրավազորության մեջ սահմանված մակարդակի հետ, եւ, օգտագործելով Yandex ծառայություններ, Դուք համաձայնվում էք նման փոխանցման հետ:

Նման երրորդ անձանց կարող են վերաբերվել.

(i) Գորժընկերները, ինչպիսիք են կայքերի եւ հավելվածների սեփականատերերը, գովազդային ցանցերը եւ այլ գործընկերները, որոնք Yandex-ին մատուցում են այնպիսի ծառայություններ, որոնք կապված են կայքերում, ծրագրերում, մթերքներում կամ ծառայություններում գովազդի տեղադրման եւ ցուցադրման հետ, որոնք պատկանում են այդպիսի գործընկերներին կամ վերահսկվում են նրանց կողմից; փոխադրման ծառայություններ մատուցող ընկերությունները (տաքսի);

(ii) գովազդատուները կամ այլ Գործընկերները, որոնք Yandex-ի կայքերում եւ/կամ Սերվիսներում Ձեզ համար գովազդ են ցուցադրում, ինչպես նաեւ այնպիսի Գործընկերները, ինչպիսիք են տեղեկատվական ծառայությունների մատակարարները կամ խորհրդատուները;

(iii) անձինք, որոնք տեղեկություններ են տրամադրում Կայքերի եւ Ծառայությունների, օգտատերերի, Յանդեքսի եւ/կամ երրորդ անձանց համար անվտանգության սպառնալիքների հայտնաբերման համար, այդ թվում՝ Կայքերի եւ Ծառայությունների օգտագործմամբ պայմանագրեր կնքելիս Ձեր հուսալիությունը ստուգելու ժամանակ;

(iv) անձանց, ովքեր մասնակցում են Կայքերի եւ Ծառայությունների օգտագործմամբ Ձեր վճարումների ընդունման եւ վճարային գործառնությունների կազմակերպմանը (միջազգային վճարային համակարգեր, վճարային գործիքների մատակարարներ, բանկեր եւ այլ ֆինանսական կազմակերպություններ եւ այլն):

Yandex-ը կարող է նաեւ Անհատական տեղեկատվությունը փոխանցել երրորդ անձանց, որոնք չեն մտնում Yandex խումբ մեջ:

(i) երրորդ անձանց, որոնց նկատմամբ կատարվել է իրավունքների կամ պարտականությունների զիջում, կամ համապատասխան համաձայնագրով նովացիա;

(ii) ցանկացած ազգային եւ/կամ միջազգային կարգավորող մարմնին, իրավապահ մարմիններին, կենտրոնական կամ տեղական գործադիր իշխանության մարմինների, այլ պաշտոնական կամ պետական մարմիններին կամ դատարաններին, որոնց վերաբերյալ Yandex-ը պարտավոր է համապատասխան հարցումով տրամադրել տեղեկատվություն, համաձայն կիրառելի օրենսդրությանը;

(iii) երրորդ անձանց, եթե Դուք Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը փոխանցելու համաձայնություն էք հայտնել կամ Անհատական տեղեկատվության փոխանցումը անհրաժեշտ է համապատասխան Սերվիսը Ձեզ տրամադրելու համար, կամ Ձեզ հետ կնքված որոշակի համաձայնագրի կամ պայմանագրի կատարման համար;

(iv) ցանկացած երրորդ անձին Yandex-ի կամ երրորդ անձանց իրավական պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով, եթե Դուք խախտում էք Yandex-ի ծառայությունների Օգտատիրական համաձայնագիրը (https://yandex.ru/legal/rules), սույն Քաղաքականությունը կամ առանձին Սերվիսների օգտագործումը կարգավորող պայմանները, կամ այնպիսի իրավիճակում, երբ առկա է նման խախտման վտանգը:

8. Որտեղ է պահվում եւ մշակվում Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը

Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը պահվելու է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ/կամ ԵՏԳ-ում:

Ռուսաստանի օգտատերերի համար՝ Yandex-ը իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների անհատական տվյալների գրառումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշտումը (թարմացում, փոփոխություն), դուրս հանումը, Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվող տվյալների բազաների օգտագործմամբ:

ԵՏԳ-ից, Շվեյցարիայից կամ Իսրայելից օգտատերերի համար՝ Ռուսաստանը Եվրոպական տնտեսական տարածքից դուրս հանդիսանում է որպես իրավազորություն, որը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից չի ճանաչվել որպես անհատական տվյալների պաշտպանության բավարար մակարդակ ապահովող: Այդ պատճառով Yandex-ը համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկել ԵՄ-ի տվյալների պաշտպանության գործող կանոններին համապատասխան նման փոխանցման իրականացումն ապահովելու նպատակով:

Մասնավորապես, Yandex-ը առաջնորդվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից հաստատված Ստանդարտ պայմանագրային պայմաններով, Ռուսաստան փոխանցվող Ձեր Անհատական տեղեկատվության պաշտպանության ադեկվատ մակարդակը ապահովելու համար։ Տվյալ Ստանդարտ պայմանագրային պայմանների պատճենը կարելի է ստանալ հարցման ճանապարհով:

Եթե Դուք գտնվում էք այն տարածքում, որտեղ Ձեր Անհատական տեղեկատվության փոխանցման համար պահանջվում է Ձեր համաձայնությունը, ապա օգտագործելով Կայքերը կամ Սերվիսները, Դուք Yandex-ին տալիս էք այդպիսի փոխանցման կամ պահպանման, եւ/կամ տեղեկատվության մշակման հստակ եւ միանշանակ համաձայնությունը, որոնք նշված են այլ իրավազորություններում, այդ թվում ՝ Ռուսաստանում:

9. Որքան ժամանակ ենք մենք պահում Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը

Yandex-ը կպահի Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է այն նպատակին հասնելու համար, որի համար դա հավաքվել է, կամ օրենսդրության եւ նորմատիվ ակտերի պահանջների պահպանման համար:

Եթե օրենքով կամ Ձեզ հետ համաձայնությամբ այլ բան չի պահանջվում, էլեկտրոնային նամակները եւ փաստաթղթերը, որոնք Դուք պահում էք Yandex համակարգերում, որպես Սերվիսի մաս, կպահպանվեն, քանի դեռ Դուք ունեք հաշիվ (account), բայց դրանք Դուք կարող էք ցանկացած ժամանակ հեռացնել:

Եթե ցանկանում եք, որ Ձեր Անձնական տեղեկատվությունը ջնջվի Յանդեքսի տվյալների բազայից, կարող եք ինքնուրույն հեռացնել անհրաժեշտ Անձնական տեղեկատվությունը Կայքերի եւ/կամ Ծառայությունների ինտերֆեյսի միջոցով (որտեղ կիրառելի է): Տվյալների կառավարման գործիքը հասանելի է Յանդեքսի ծառայություններում լիազորվածների համար Յանդեքս ID-ի պրոֆիլի էջում՝ «Տվյալների կառավարում» հատուկ բաժնում (https://passport.yandex.ru/profile)

10. Ձեր իրավունքները

10.1 Ինչ իրավունքներ ունեք Դուք

Այն դեպքում, եթե դա նախատեսված է կիրառելի օրենսդրությամբ, Դուք ունեք Ձեր Անհատական տեղեկատվության մուտքի իրավունքը, որը սույն Քաղաքականությանը համապատասխան, մշակվում է Yandex-ի կողմից:

Եթե Դուք կարծում էք, որ որեւէ տեղեկատվություն, որը Yandex-ը պահպանում է Ձեր մասին, սխալ է կամ թերի, Դուք կարող էք մուտք գործել Ձեր հաշվի մեջ եւ ինքնուրույն ուղղել Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը:

Եթե դա նախատեսված է կիրառելի օրենսդրությամբ, Դուք իրավունք ունեք.

  • ծանոթանալ տեղեկատվությանը, որը Յանդեքսը պահում է Ձեր մասին, այդ թվում՝ https://yandex.ru/support/id/data.html էջի Ձեր ակաունտի միջոցով, ինչպես նաեւ պահպանել Ձեր Անձնական տեղեկատվությամբ արխիվը Ձեր սարքի վրա;
  • պահանջել Ձեր Անհատական տեղեկատվության կամ դրա մի մասի հեռացումը, ինչպես նաեւ, հետ կանչել համաձայնությունը Ձեր Անհատական տեղեկատվության մշակման վերաբերյալ;
  • պահանջել սահմանափակումներ Ձեր Անհատական տեղեկատվության մշակման համար;
  • պահանջել Ստանդարտ պայմանագրային պայմանների պատճենը, որոնք թույլ են տալիս Ձեր Անհատական տեղեկատվության փոխանցումը Ռուսաստան եւ նշված են սույն Քաղաքականության 8-րդ բաժնում;
  • առարկել Ձեր Անհատական տեղեկատվության մշակման դեմ, եթե դա նախատեսված է կիրառելի օրենսդրությամբ:

Yandex-ը նշված հարցումները կկատարի համապատասխան կիրառելի օրենսդրությանը:

Կիրառելի օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, Դուք կարող էք ունենալ նաեւ վերը չնշված այլ իրավունքները:

Ծառայություններից օգտվելիս Անձնական տվյալների փոխանցումն իրականացվում է ձեր համաձայնությամբ, որն արտահայտում է ձեր ազատ կամքը և ձեր հետաքրքրությունը (մասնավորապես՝ ձեզ հետ պայմանագրի հիման վրա) և չի պարտադրվում օրենքով:

10.2 Ինչպես կարող էք Դուք իրականացնել Ձեր իրավունքները

Վերոնշյալ իրավունքների իրականացման համար, խնդրում ենք մուտք գործել Ձեր հաշվի մեջ, իսկ ինտերֆեյսում հատուկ գործառույթի բացակայության դեպքում, կապվեք Yandex-ի հետ (տես սույն Քաղաքականության 13-րդ բաժինը):

Եթե Դուք բավարարված չեք, թե ինչպես է Yandex-ը մշակում Ձեր Անհատական տեղեկատվությունը, խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ այդ մասին, եւ մենք կքննարկենք Ձեր պահանջը: Եթե Դուք բավարարված չեք Yandex-ի պատասխանով, Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել իրավասու մարմին.

11. Ինչպես ենք մենք օգտագործում cookie ֆայլերը եւ նմանատիպ այլ տեխնոլոգիաները Կայքերում կամ Ձեր կողմից Սերվիսներն օգտագործելու ընթացքում

11.1 Ինչ են cookie ֆայլերը և ինչու է Յանդեքսը օգտագործում դրանք

Cookie ֆայլերը տվյալների մի փոքր մասն են, որոնք ստացվում և մշակվում են այն սարքի կողմից, որն օգտագործում եք Կայքեր մուտք գործելու համար: Cookie ֆայլերը պահում և հետ են ուղարկում Կայքեր այն տեղեկատվությունը, որն օգնում է ձեզ օգտագործել կայքերը և թույլ է տալիս ժամանակի ընթացքում ճանաչել ձեր պրոֆիլը և հիշել ձեր նախասիրությունները, ինչպիսիք են զննարկչի կարգավորումները: Cookie ֆայլերի նկարագրությունը, օգտագործման նպատակների և կառավարման հնարավոր եղանակների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները ստանալու համար այցելեք մեր Cookie ֆայլերի օգտագործման կանոնները (https://yandex.ru/legal/cookies_policy):

Կայքերում օգտագործվում են հետևյալ cookie ֆայլերի տեսակները.

  • խիստ անհրաժեշտ cookie ֆայլերը / cookie տեխնիկական ֆայլերը: այս cookie ֆայլերը անհրաժեշտ են Կայքերի աշխատանքի եւ Ձեզ ծառայություններ մատուցելու համար; բացի այդ, նրանք թույլ են տալիս Յանդեքսին նույնացնել Ձեր ապարատային եւ ծրագրային ապահովումը, ներառյալ Ձեր բրաուզերի տեսակը;
  • վիճակագրական / վերլուծական cookie ֆայլեր՝ այս cookie ֆայլերը թույլ են տալիս ճանաչել օգտատերերին, հաշվել դրանց քանակը եւ հավաքել տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր կողմից կատարված գործողությունները Կայքերում եւ Սերվիսներում, ներառյալ տեղեկությունները Ձեր այցելած վեբ-էջերի եւ կոնտենտի մասին, որը Դուք ստանում էք;
  • տեխնիկական cookie ֆայլեր՝ այս cookie ֆայլերը հավաքում են տեղեկատվություն այն մասին, թե օգտատերերն ինչպես են համագործակցում Կայքերի եւ/կամ Սերվիսների հետ, ինչը թույլ է տալիս բացահայտել սխալները եւ փորձարկել նոր գործառույթներ, Կայքերի եւ Սերվիսների արտադրողականության բարձրացման նպատակով;
  • ֆունկցիոնալ cookie ֆայլեր՝ այս cookie ֆայլերը թույլ են տալիս տրամադրել որոշակի գործառույթներ, որպեսզի հեշտացնել Ձեր կողմից Կայքերի օգտագործումը, օրինակ, պահպանելով Ձեր նախասիրությունները (ինչպիսիք են լեզուն եւ գտնվելու վայրը);
  • (կողմնակի) հետեւող ֆայլեր / գովազդային cookie ֆայլեր՝ այս cookie ֆայլերը հավաքում են տեղեկություններ օգտատերերի մասին, տրաֆիկի աղբյուրների, այցելած էջերի եւ գովազդների մասին, որոնք ցուցադրվում են Ձեզ համար, ինչպես նաեւ այն մասին, թե Դուք ինչպես էք անցել գովազդվող էջի վրա: Դրանք թույլ են տալիս արտահայտել գովազդ, որը կարող է հետաքրքրել Ձեզ, Անհատական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա, որը հավաքագրված է Ձեր մասին: Դրանք օգտագործվում են նաեւ վիճակագրական եւ հետազոտական նպատակներով:

11.2 Որքան ժամանակ է cookie ֆայլերը պահվում Ձեր սարքի վրա

Yandex-ը օգտագործում է cookie ֆայլերում պարունակվող տեղեկատվությունը միայն վերը նշված նպատակներով, որից հետո հավաքագրված տվյալները կպահվեն Ձեր սարքում այն ժամանակահատվածում, որը կարող է կախված լինել cookie ֆայլերի համապատասխան տեսակից, սակայն չգերազանցելով դրանց նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ ժամկետը, որից հետո դրանք ավտոմատ կերպով կհեռացվեն Ձեր համակարգից:

11.3 Ուրիշ ով ունի մուտք դեպի cookie ֆայլերում պարունակվող տեղեկատվությանը

Ձեր սարքում տեղադրված թխուկների միջոցով հավաքված անձնական տեղեկությունները կարող են փոխանցվել և հասանելի լինել Yandex-ին և/կամ երրորդ կողմերին, որոնք նշված են սույն քաղաքականության 7-րդ բաժնում: Անձնական տեղեկատվության օգտագործումը Կայքերից դուրս գովազդային նպատակներով, եթե այդպիսիք կան, կարող են ենթակա լինել առանձին օգտվողների համաձայնագրերի, որոնք հասանելի են երրորդ կողմի կայքերում: Yandex-ը և/կամ երրորդ կողմերը կարող են նաև ձեզ հնարավորություն տալ հրաժարվել գովազդի անհատականացումից, որը կարող է ենթարկվել նման ապրանքների և առաջարկների նկատմամբ կիրառվող օրենքներին և կանոնակարգերին: Դուք նաեւ կարող եք փոխել անհատականացված գովազդի ցուցադրման կարգավորումները կամ անջատել նման գովազդը՝ օգտվելով https://yandex.ru/tune/adv հասցեում տեղադրված գործառույթից:

Կայքի առաջին այցելության ժամանակ կարող է պահանջվել Ձեր համաձայնությունը cookie ֆայլերի օգտագործման համար: Եթե նրանից հետո, երբ Դուք հավանություն էք տվել cookie ֆայլերը օգտագործելու համար, Դուք կցանկանաք փոխել ձեր որոշումը, Դուք կկարողանաք դա անել, Ձեր բրաուզերում պահվող cookie ֆայլերը հեռացնելու միջոցով (սովորաբար դա կարելի է անել բրաուզերի կարգավորումներում — խնդրում ենք դիմել բրաուզերի կամ նրա մշակողի կայքի աշխատանքի ղեկավարությանը): Դրանից հետո կարող է կրկին ցուցադրվել թռուցիկ պատուհանը, որը խնդրում է Ձեր համաձայնությունը, եւ Դուք կարող էք կատարել այլ ընտրություն: Եթե Դուք հրաժարվում էք cookie ֆայլերը օգտագործելուց, դա կարող է հանգեցնել նրան, որ Կայքերի որոշ գործառույթներ Ձեզ հասանելի չեն լինի եւ դա կանդրադառնա Կայքերից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Դուք կարող էք նաեւ փոխել Ձեր բրաուզերի կարգավորումները, որպեսզի ընդունեք կամ մերժեք բոլոր cookie ֆայլերը կամ որոշակի կայքերից cookie ֆայլերը, ներառյալ Yandex-ի Կայքերը: Եթե Դուք հավանություն էք տվել Yandex-ի Կայքերից մեկում cookie ֆայլերի օգտագործմանը, մենք կհամարենք, որ cookie ֆայլերի օգտագործումը բոլոր Կայքերում Ձեր կողմից հավանության է արժանացել:

Yandex-ը կարող է նաեւ օգտագործել վեբ-փարոսները (պիքսելային թեգերը) Ձեր սարքում նախկինում տեղադրված cookie ֆայլերին մուտք գործելու համար, հետեւյալ նպատակներով.

(i) որոշել Ձեր գործողությունները Կայքերում եւ Սերվիսների օգտագործման ընթացքում, մուտք գործելով եւ օգտագործելով Ձեր սարքում պահվող cookie ֆայլերը;

(ii) Yandex-ի Կայքերի, Սերվիսների կամ մթերքների, ուտիլիտների աշխատանքի եւ առաջարկությունների հետ կապված վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրումը:

12. Սույն քաղաքականության թարմացում

Սույն Քաղաքականության մեջ կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Yandex-ը իրավունք ունի իր հայեցողությամբ փոփոխություններ կատարել, այդ թվում, սակայն չսահմանափակվելով, այն դեպքերում, երբ համապատասխան փոփոխությունները կապված են կիրառելի օրենսդրության փոփոխությունների հետ, ինչպես նաեւ, երբ համապատասխան փոփոխությունները կապված են Կայքերի եւ Սերվիսների աշխատանքի մեջ կատարվող փոփոխությունների հետ:

Yandex-ը պարտավորվում է էական փոփոխություններ չկատարել, առանց Ձեր ծանուցման չկիրառել լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություններ կամ սահմանափակումներ սույն Քաղաքականությամբ սահմանված Ձեր իրավունքների վերաբերյալ: Դուք կտեղեկացվեք նման փոփոխությունների մասին: Համապատասխան ծանուցումները կարող են ցուցադրվել Կայքում կամ Սերվիսներում (օրինակ, թռուցիք պատուհանի կամ բանների միջոցով), նախքան նման փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելը կամ կարող են ուղարկվել Ձեզ կապի այլ ուղիներով (օրինակ, էլեկտրոնային փոստով, եթե Դուք մեզ տրամադրել էք Ձեր կոնտակտային տվյալները):

13. Հարցեր եւ առաջարկություններ

Yandex-ը ողջունում է Ձեր հարցերն ու առաջարկությունները, որոնք վերաբերում են սույն Քաղաքականության իրականացմանը կամ փոփոխությանը: Խնդրում ենք օգտվել մեր հետադարձ կապի ձեւից, որը տեղադրված է հետեւյալ հասցեյով https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.html. Դուք կարող էք նաեւ օգտվել այս հասցեից, Ձեր Անհատական տեղեկատվության ոչ կոռեկտության կամ դրա մշակման անօրինականության վերաբերյալ Ձեր իրավունքների կամ բողոքների իրականացման վերաբերյալ հարցումներ ուղարկելու համար։

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը .

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը .

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը https://yandex.ru/legal/confidential_hy/15072019.

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը https://yandex.ru/legal/confidential_hy/12022019.

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը https://yandex.ru/legal/confidential_hy/07032017.