Գաղտնիության քաղաքականությունը

Անձնական տեղեկատվության գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետևւ – Քաղաքականություն) գործում է ամբողջ տեղեկատվության վերաբերյալ, որը «ՅԱՆԴԵՔՍ» ՍՊԸ ևւ/կամ նրա փոխկապակցված անձիք, ներառելով բոլոր անձանց, որոնք «ՅԱՆԴԵՔՍ» ՍՊԸ-ի հետ նույն խումբի մեջ են մտնում (այսուհետևւ – Յանդեքս), Օգտատիրոջ կողմից Յանդեքսի կայքերից, սերվիսներից, ծառայություններից, ծրագրերից, մթերքներից կամ սպասարկումներից ցանկացածը օգտագործելու ժամանակ ևւ Օգտատիրոջ հետ Յանդեքսի կողմից ցանկացած համաձայնագրերը ևւ պայմանագրերը կատարելու ընթացքում կարող են ստանալ նրա մասին տվյալները: Օգտատիրոջ համաձայնությունը Քաղաքականության հետ, որը նրա կողմից արտահայտված է թվարկված անձերից որևւէ մեկի հետ եղած հարաբերությունների շրջանակներում, տարածվում է բոլոր մյուս թվարկված անձանց վրա:

Յանդեքսի Սերվիսների օգտագործումը նշանակում է Օգտատիրոջ անվերապահ համաձայնությունը սույն Քաղաքականության հետ ևւ այնտեղ նշված նրա անձնական տեղեկատվության մշակման պայմանների հետ; տվյալ պայմանների հետ չհամաձայնվելու դեպքում, Օգտատերը պետք է ձեռնպահ մնա Սերվիսներից օգտվելուց:

1. Օգտատերերի Անձնական տեղեկատվությունը, որը մշակում է Յանդեքսը

1.1. Սույն քաղաքականության շրջանակներում «Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության» տակ հասկացվում են.

1.1.1. Անձնական տեղեկատվությունը, որը իր մասին Օգտատերը ինքնուրույն տրամադրում է գրանցվելու ժամանակ (հաշվառման գրանցումի ստեղծումը) կամ Սերվիսները օգտագործելու ընթացքում, ներառելով Օգտատիրոջ անձնական տվյալները: Սերվիսները տրամադրելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հատուկ կերպով նշված է: Այլ տեղեկատվությունը տրամադրվում է Օգտատիրոջ կողմից նրա հայեցողությամբ:

1.1.2. Տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են Յանդեքսի Սերվիսներին նրանց օգտագործման ընթացքում Օգտատիրոջ սարքի վրա տեղադրված ծրագրային ապահովման օգնությամբ, այդ թվում նաևւ IP-հասցեն, cookie ֆայլերի տվյալները, Օգտատիրոջ բրաուզերի (կամ այլ ծրագրի վրա, որի օգնությամբ իրականացվում է մուտքը դեպի Սերվիսները), սարքավորումի ևւ ծրագրային ապահովման մասին տեղեկատվությունը, տեխնիկական բնութագրերը, որոնք օգտագործվում են Օգտատիրոջ կողմից, դեպի Սերվիսներին մուտքի ամսաթիվը ևւ ժամը, հարցվող էջերի հասցեները ևւ այլ նման տեղեկատվությունը:

1.1.3. Օգտատիրոջ մասին այլ տեղեկատվությունը, որի մշակումը նախատեսված է Յանդեքսի առանձին Սերվիսների օգտագործման պայմաններով:

1.2. Սույն քաղաքականությունը կիրառվում է միայն Յանդեքսի Սերվիսները օգտագործելու ընթացքում մշակվող տեղեկատվության վերաբերյալ: Յանդեքսը չի հսկում ևւ պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի կողմից տեղեկատվությունը մշակելու համար, որոնց վրա Օգտատերը կարող է անցնել Յանդեքսի կայքերի վրա գտնվող հասանելի հղումներով, այդ թվում նաևւ որոնումի արդյունքով:

1.3. Յանդեքսը չի ստուգում Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվող անձնական տեղեկատվության արժանահավատությունը, ևւ չունի նրա գործունակությունը գնահատելու հնարավորությունը: Սակայն Յանդեքսը ելնում է այն բանից, որ Օգտատերը տրամադրում է արժանահավատ ևւ բավականաչափ անձնական տեղեկատվությունը ևւ տվյալ տեղեկատվությունը պահպանում է ակտուալ վիճակում:

Անարժանահավատ կամ անբավարար տեղեկատվությունը տրամադրելու հետևւանքները սահմանված են Յանդեքսի սերվիսների Օգտատիրական համաձայնագրի մեջ (https://yandex.ru/legal/rules):

2. Օգտատերերի անձնական տեղեկատվության մշակման նպատակները

2.1. Յանդեքսը հավաքում է ևւ պահում է միայն այն անձնական տեղեկատվությունը, որը անհրաժեշտ է Սերվիսները տրամադրելու կամ Օգտատիրոջ հետ համաձայնագրերը ևւ պայմանագրերը կատարելու համար, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ օրենսդրությամբ նախատեսված է օրենքով սահմանված ժամկետի ընթացքում անձնական տեղեկատվության պարտադիր պահպանումը:

2.2. Յանդեքսը Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը մշակում է հետևւյալ նպատակներով:

2.2.1. Սերվիսների, Յանդեքսի հետ համաձայնագրերի ևւ պայմանագրերի շրջանակներում կողմի նույնականացումը;

2.2.2. Օգտատիրոջը անհատականացված Սերվիսների տրամադրումը ևւ համաձայնագրերի ևւ պայմանագրերի կատարումը;

2.2.3. Կապը Օգտատիրոջ հետ, այդ թվում նաևւ Սերվիսների օգտագործման հետ կապված ծանուցումների, հարցումների ևւ պայմանագերի ուղարկումը, ինչպես նաևւ Օգտատիրոջ հարցումների ևւ հայտերի մշակումը;

2.2.4. Սերվիսների որակի, նրանց օգտագործման հարմարավետության բարելավումը, նոր Սերվիսների մշակումը;

2.2.5. Գովազդային նյութերի տարգետինգացումը;

2.2.6. Դիմազուրկ տվյալների հիման վրա վիճագրական ևւ այլ հետազոտությունների անցկացումը:

3. Օգտատերերի անձնական տեղեկատվությունը մշակելու ևւ երրորդ անձանց այն փոխանցելու պայմանները

3.1. Օգտատերերի անձնական տեղեկատվությունը Յանդեքսը պահպանում է համաձայն կոնկրետ սերվիսների ներքին ռեգլամենտներին:

3.2. Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության վերաբերյալ պահպանվում է նրա գաղտնիությունը, բացի այն դեպքերը, երբ Օգտատիրոջ կողմից իր մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է անսահմանափակ շրջանակի անձանց ընդհանուր մուտքի համար: Առանձին Սերվիսները օգտագործելու ընթացքում, Օգտատերը համաձայնվում է այն բանի հետ, որ նրա անձնական տեղեկատվության որոշ մասը դառնում է հանրամատչելի:

3.3. Յանդեքսը իրավունք ունի Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը փոխանցել երրորդ անձանց հետևւյալ դեպքերում.

3.3.1. Օգտատերը արտահայտել է իր համաձայնությունը հետևյալ գործողությունների համար;

3.3.2. Փոխանցումը անհրաժեշտ է Օգտատիրոջ կողմից որոշ Սերվիսը օգտագործելու համար, կամ Օգտատիրոջ հետ որոշ համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը կատարելու համար;

3.3.3. Օգտատիրոջ կողմից սերվիսների ևւ ՍՊԸ ՈԲՎԿ «Յանդեքս. Դենգի» (ՀՊԳՀ. 1127711000031) ընկերության ծառայությունները օգտագործելու ընթացքում Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել ՈԲՎԿ «Յանդեքս. Դենգի» ՍՊԸ -ին այն պայմաններով ևւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են «Յանդեքս. Դենգի» սերվիսի օգտագործման մասին Համաձայնագրի մեջ (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764)

ևւ ՈԲՎԿ «Յանդեքս. Դենգի» ՍՊԸ –ի Գաղտնիության քաղաքականության մեջ (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

3.3.4. Օգտատիրոջ կողմից «Յանդեքս. Վերտիկալի» ՍՊԸ-ի (ՀՊԳՀ. 5157746192742) սերվիսները ևւ ծառայությունները օգտագործելու ընթացքում Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը կարող է փոխանցվել «Յանդեքս. Վերտիկալի» ՍՊԸ-ին այն պայմաններով ևւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են «Յանդեքս. Ավտո» սերվիսների օգտագործման Պայմանների մեջ (https://yandex.ru/legal/auto_termsofuse, «Յանդեքս.Ռաբոտա» (https://yandex.ru/legal/job_termsofuse, «Յանդեքս. Նեդվիժիմոստ» (https://yandex.ru/legal/realty_termsofuse ), «Յանդեքս. Պուտեշեստվիյա» (https://yandex.com/legal/travel_termsofuse_ch) սերվիսների օգտագործման Պայմանների մեջ;

3.3.5. Օգտատիրոջ կողմից «Յանդեքս. Տաքսի» ՍՊԸ-ի (ՀՊԳՀ. 5157746192731) սերվիսները ևւ ծառայությունները օգտագործելու ընթացքում Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը մշակման համար կարող է փոխանցվել «Յանդեքս. Տաքսի» ՍՊԸ-ին այն պայմաններով ևւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են «Յանդեքս.Տաքսի» սերվիսի օգտագործման Պայմանների մեջ (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse);

3.3.6. Օգտատիրոջ կողմից «Յանդեքս. Մարկետ» ՍՊԸ-ի (ՀՊԳՀ. 1167746491395) սերվիսները ևւ ծառայությունները օգտագործելու ընթացքում Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը մշակման համար կարող է փոխանցվել «Յանդեքս. Մարկետ» ՍՊԸ-ին այն պայմաններով ևւ նպատակների համար, որոնք սահմանված են «Յանդեքս.Մարկետ» սերվիսի օգտագործման Պայմանների մեջ (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse);

3.3.7. Փոխանցումը նախատեսված է օրենսդրությամբ սահմանված պրոցեդուրայի շրջանակներում ռուսաստանյան կամ այլ կիրառվող օրենսդրությամբ:

3.3.8. Նման փոխանցումը կատարվում է բիզնեսի (ամբողջովին կամ մասնակիորեն) վաճառքի կամ այլ փոխանցումի շրջանակներում, ընդ որում, ձեռք բերողին անցնում են ըստ սույն Քաղաքականության պայմանները պահպանելու բոլոր պարտականությունները նրա կողմից ստացված անձնական տեղեկատվության կիրարկմամբ;

3.3.9. Յանդեքսի կամ այլ անձանց իրավունքները ևւ օրինական շահերը պաշտպանելու հնարավորությունը ապահովելու նպատակներով այն դեպքերում, երբ Օգտատերը խախտում է Յանդեքսի սերվիսների Օգտատիրական համաձայնագիրը https://yandex.ru/legal/rules), սույն Քաղաքականությունը, կամ փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են կոնկրետ Սերվիսների օգտագործման պայմանները:

3.3.10. Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության մշակման արդյունքով այն դիմազրկելու ճանապարհով ստացված են դիմազրկված վիճակագրական տվյալները, որոնք հետազոտություններ անցկացնելու, աշխատանքներ կատարելու կամ Յանդեքսի հանձնարարությամբ ծառայություններ մատուցելու համար փոխանցվում են երրորդ անձին:

3.4. Օգտատերերի անձնական տվյալները մշակելու ընթացքում Յանդեքսը առաջնորդվում է «Անձնական տվյալների մասին» ՌԴ Դաշնային օրենքով:

4. Անձնական տեղեկատվության փոփոխումը ևւ հեռացումը: Տվյալների պարտադիր պահպանումը

4.1. Օգտատերը կարող է ցանկացած պահին փոփոխել (բարեփոխել, լրացնել) նրա կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվությունը կամ դրա մասը, օգտվելով անձնական տվյալների խմբագրության ֆունքցիայից «Պասպորտ» (https://passport.yandex.ru/passport?mode=changereg) բաժնում կամ համապատասխան Սերվիսի անհատական բաժնում:

4.2. Օգտատերը նաևւ կարող է հեռացնել որոշ հաշվառման գրության շրջանակներում նրա կողմից ներկայացված անձնական տեղեկատվությունը, օգտվելով «Հեռացնել աքաունթը» ֆունկցիայից «Պասպորտ» բաժնում (https://passport.yandex.ru/passport?mode=delete): Ընդ որում, ակաունքի հեռացումը կարող է առաջացնել Յանդեքսի որոշ Սերվիսները օգտագործելու անհնարիությունը:

4.3. Սույն Քաղաքականության 4.1. ևւ 4.2. կ.կ. նախատեսված իրավունքները, համաձայն օրենսդրության պահանջներին, կարող են սահմանափակված լինել: Մասնավորապես, նման սահմանափակումները կարող են նախատեսել Օգտատիրոջ կողմից փոփոխված կամ հեռացված տեղեկատվությունը օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետով պահպանելու Յանդեքսի պարտականությունը, ևւ նման տեղեկատվությունը փոխանցել պետական մարմնին, համաձայն օրենսդրորեն սահմանված պրոցեդուրային:

5. Cookie ֆայլերի ևւ հաշվիչների օգնությամբ անձնական տեղեկատվության մշակումը

5.1. Յանդեքսով Օգտատիրոջ սարքավորումին ևւ Օգտատիրոջ սարքավորումից Յանդեքսին փոխանցվող Cookie ֆայլերը կարող են Յանդեքսի կողմից օգտագործվել անհատականացված Սերվիսները Օգտատիրոջը տրամադրելու, գովազդի տարգետինգացման համար, որը Օգտատիրոջը ցույց է տրվում վիճակագրական ևւ հետազոտական նպատակներով, ինչպես նաևւ Յանդեքսի սերվիսները բարելավելու համար:

5.2. Օգտատերը գիտակցում է, որ Ինտերնետ համացանցում կայքերի այցելության համար օգտագործվող սարքավորումը ևւ ծրագրային ապահովումը կարող են ունենալ cookie ֆայլերի հետ գործարքները արգելելու ֆունկցիան (ցանկացած կայքերի կամ որոշ կայքերի համար), ինչպես նաևւ նախկինում ստացված cookie ֆայլերը հեռացնելու համար:

5.3. Յանդեքսը իրավունք ունի սահմանել, որ որոշ Սերվիսի տրամադրումը հնարավոր է միայն այն պայմանով, որ cookie ֆայլերի ընդունումը ևւ ստացումը Օգտատիրոջ կողմից թույլատրված են:

5.4. Cookie ֆայլերի կառուցվածքը, նրա բովանդակությունը ևւ տեխնիկական պարամետրերը որոշվում են Յանդեքսի կողմից, ևւ կարող են փոփոխվել առանց Օգտատիրոջը նախնական ծանուցելու:

5.5. Յանդեքսի կողմից Սերվիսներում տեղադրված հաշվիչները կարող են օգտագործվել Օգտատիրոջ cookie ֆայլերի վերլուծության համար, Սերվիսների օգտագործման մասին վիճակագրական տեղեկատվությունը հավաքելու ևւ մշակելու համար, ինչպես նաևւ ընդհանուր առմամբ Սերվիսների կամ մասնավորապես նրանց առանձին ֆունկցիաների աշխատունակությունը ապահովելու համար: Հաշվիչների աշխատանքի տեխնիկական պարամետրերը որոշվում են Յանդեքսի կողմից ևւ կարող են փոփոխվել առանց Օգտատիրոջը նախնական ծանուցելու:

6. Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության պաշտպանության համար կիրառվող միջոցները

6.1. Անօրինական կամ պատահական մուտքից, ոչընչացումից, փոփոխությունից, արգելափակումից, պատճենահանումից, տարածումից, ինչպես նաևւ երրորդ անձանց կողմից այլ անօրինական գործողություններից Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը պաշտպանելու նպատակներով Յանդեքսը ձեռնարկում է անհրաժեշտ ևւ բավականաչափ կազմակերպչական ևւ տեխնիկական միջոցները:

7. Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունը: Կիրառվող օրենսդրությունը

7.1. Յանդեքսը իրավունք ունի փոփոխություններ մտցնել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ: Փոփոխությունները մտցնելու ընթացքում ակտուալ խմբագրության մեջ նշվում է վերջին բարելավումի ամսաթիվը: Քաղաքականության նոր խմբագրությունը ուժի մեջ է մտնում սկսած այն տեղադրելու պահից, եթե Քաղաքականության նոր խմբագրությամբ նախատեսված չե որևւ է այլ բան: Գործող խմբագրությունը մշտական հասանելի է էջի վրա https://yandex.ru/legal/confidential հասցեյով:

7.2. Սույն Քաղաքականությանը ևւ Օգտատիրոջ ևւ Յանդեքսի միջևւ հարաբերություններին, որոնք առաջանում են Գաղտնիության քաղաքականության կիրառման հետ կապված, ենթակա է կիրառման Ռուսաստանի Դաշնության իրավունքը:

8. Հետադարձ կապը: Հարցերը ևւ առաջարկությունները

8.1. Սույն Քաղաքականության շուրջ բոլոր առաջարկությունները կամ հարցերը Օգտատերը իրավունք ունի ուղարկել Յանդեքսի օգտատերերի աջակցության Ծառայություն (https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.xml), կամ հետևւյալ հասցեյով. 119021, Մոսկվա, Լևւ Տոլստոյ փող., 16, ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ»: