კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს დოკუმენტი არის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თარგმანი ქართულ ენაზე. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის რუსულენოვან ვერსიასა და ამ თარგმანის შორის არსებული წინააღმდეგობების შემთხვევაში - მხოლოდ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის რუსული ენის ვერსია არის იურიდიულად აუცილებელი. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ვერსია რუსულ ენაზე შეიძლება იხილოთ აქ: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.

გამოქვევნების თარიღი: 19.05.2022

ვერსია ხელმისაწვდომია მისამართზე: https://yandex.ru/legal/confidential_ka

1. რას არეგულირებს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციაზე, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი განმარტებით (შემდგომში "პერსონალური ინფორმაცია"), რომელიც YANDEX LLC-მ და/ან მისმა შვილობილმა კომპანიებმა, მათ შორის, მის ჯგუფში შემავალმა ერთ-ერთმა კომპანიამ - YANDEX LLC-მ (შემდგომში "Yandex") შეიძლება მიიღოს თქვენს შესახებ Yandex-ის ნებისმიერი საიტის, პროგრამის, პროდუქტის ან/და სერვისის (შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც "სერვისები") გამოყენებისას, ინფორმაცია, რომლის შესახებაც შეგიძლიათ მოიძიოთ ვებსაიტებზე yandex.ru, yandex.com, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr, yandex.co.il და Yandex-ის საკუთრებაში არსებული სხვა ვებსაიტები (ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც "საიტები"), ისევე როგორც Yandex-ის/მისი ფილიალების მიერ სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით თქვენთან დადებული ნებისმიერი ხელშეკრულებისა და კონტრაქტის შესრულებისის ფარგლებში მოპოვებული ინფორმაცია. Yandex-მა შეიძლება ასევე მიიღოს პერსონალური ინფორმაცია მისი პარტნიორებისგან („პარტნიორები“), რომელთა ვებსაიტებს, პროგრამებს, პროდუქტებს ან სერვისებს იყენებთ თქვენ (მაგალითად, Yandex-ის რეკლამის განმთავსებლებისგან ან ტაქსის სერვისების მომწოდებლისგან) სხვა წყაროებიდან საჯაროდ ხელმისაწვდომი პერსონალური მონაცემებით. შესაბამის შემთხვევებში, პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა შესაძლებელია მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში და ხორციელდება Yandex-სა და თითოეულ პარტნიორს შორის გაფორმებული სპეციალური ხელშეკრულებების საფუძველზე.

გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ იმას, რომ ნებისმიერი საიტითა და/ან სერვისით სარგებლობის რეგულირება შეიძლება ხორციერდებოდეს დამატებითი პირობებით, რომელმაც შეიძლება ცვლილებები და/ან დამატებები შეიტანოს წინამდებარე პოლიტიკაში, და/ან იქონიოს, პერსონალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებული, სპეციალური პირობები, განთავსებული საიტების /ან სერვისების სადუთებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ შესაბამის განყოფილებაში.

2. ვინ ამუშავებს ინფორმაციას

თქვენს მიერ საიტებითა და სერვისებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად Yandex-ი აგროვებს და იყენებს პერსონალურ ინფორმაციას, მათ შორის Yandex LLC, იურიდიული პირი, დაარსებული რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით და დარეგისტრირებული მისამართით: 119021, რუსეთი, მოსკოვი, ლევ ტოლსტოის ქ., ს. 16 (Yandex LLC), ან მასთან აფილირებული პირი, რომელიც გათავაზობთ შესაბამის სერვის სხვა იურისდიქციებში. ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელი პირი ანხორციელებს ამა თუ იმ სერვისის მოწოდებას, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ შესაბამისი სერვისით სარგებლობის პირობებში.

მომხმარებლებისთვის (Yango, Yandex.Taxi, Deli მომხმარებლების გარდა), რომლებიც მდებარეობენ ევროპის ეკონომიკურ ზონაში (EEA) ან შვეიცარიაში, Yandex წარმოდგენილია EEA-სა და შვეიცარიაში Global DC Oy-ის მიერ, რომელიც წარმოადგენს იურიდიულ პირს, რომელიც შექმნილია ფინეთის კანონმდებლობის საფუძველზე და რომლის რეგისტრირებული მისამართია: მორეენიკატუ 6, 04600 მიანტსიალია, ფინეთი (Moreenikatu 6, 04600 Mäntsälä, Suomi)

ისრაელის ტერიტორიაზე მდებარე მომხმარებლებისთვის Yandex წარმოდგენილია Yandex.Go Israel LLC-ის სახით, იურიდიული პირის მიერ დაფუძნებული ისრაელის კანონმდებლობის საფუძველზე, რომელიც რეგისტრირებულია: 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104, Yango.Taxi LLC, ისრაელში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რეგისტრირებული მისამართი 148 Menachem Begin St., Tel Aviv, Israel 6492104, და Yango Market Israel LLC, ისრაელში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, რეგისტრირებული მისამართი: 114 Yigal Alon, Tel Aviv, Israel 6744320.

3. რას ისახავს მიზნად წინამდებარე პოლიტიკა

Yandex-ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პერსონალური მონაცემებისა და თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა. ამიტომ თქვენს მიერ საიტებითა და სერვისებით სარგებლობისას Yandex-ი იცავს და ამუშავებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ჩვენ ვიღებთ რა ჩვენს თავზე პასუხისმგებლობას დავიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, წინამდებარე პოლიტიკაში გვინდა გამჭვირვალედ გაგაცნოთ შემდეგი მომენტები:

(ა) რისთვის და როგორ აგროვებს და იყენებს («ამუშავებს») Yandex-ი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც თქვენ სარგებლობთ საიტებითა და/ან სერვისებით;

(ბ) როგორია Yandex-ის, როგორც იურიდიული პირის, როლი და ვალდებულებები, გადაწყვეტილების მიღებისას მასზედ, თუ რისთვის და როგორ დაამუშავოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია;

(გ) რა საშუალებების გამოყენება შეგიძლიათ Yandex-ის მიერ თქვენს შესახებ შესაგროვებელი ინფორმაციის მოცულობის შესამცირებლად;

(დ) რა უფლებები გაგაჩნიათ პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების ფარგლებში.

4. თქვენს შესახებ რა პერსონალურ ინფორმაციას აგროვებს Yandex-ი

პერსონალური ინფორმაცია, შეგროვებული საიტების ფუნქციონირების ან/და სერვისების მიწოდების დროს, აგრეთვე პარტნიორების საიტების, პროგრამების, პროდუქტების ან სერვისების გამოყენებისას შეიძლება განსხვავდებოდეს იმისდა მიხედვით, იყენებთ თუ არა თქვენს ანგარიშს მათზე წვდომისთვის იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვენ შედიხართ თქვენს ექაუნთში, პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც Yandex-მა შეაგროვა თქვენს შესახებ თქვენს მიერ საითითა და სერვისებით სარგებლობისას, შეიძლება შედარდეს და მიებას სხვა პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც შეგროვებულია Yandex-ის მიერ თქვენს მიერ თქვენი ექაუნთით სარგებლობის ფარგლებში (მაგალითად, მონაცემები თქვენი პიროვნების შესახებ, კონტაქტები, ასაკი და სქესი, თუ თქვენ ის მიუთითეთ Yandex-ს). Yandex-ი არ ამოწმებს თქვენს მიერ მიცემულ ინფორმაციას გარდა იმ შემთხვევებისა, რომელიც გათვალისწინებულია მიმხმარებლის ხელშეკრულებით ან ცალკეული სერვისებით სარგებლობის პირობებით, და არ შეუძლია იმსჯელოს მათ უტყუარობაზე, და ასევე იმაზე უფლებაუნარიანი ხართ თუ არა თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაციის მიწოდებაზე. ამის მიუხედავად Yandex-ი გამოდის იქიდან, რომ თქვენ აწოდებთ უტყუარ და საკმარის პერსონალურ ინფორმაციას, და, აგრეთვე, დროულად აახლებთ მას.

Yandex-მა, თქვენს მიერ საიტებითა და სერვისებით სარგებლობის დროს, შეიძლება შეაგროვოს პერსონალური ინფორმაციის შემდეგი კატეგორიები:

(i) პერსონალური ინფორმაცია,რომელიც თქვენ მიაწოდეთ რეგისტრაციის დროს (ექაუნთის შექმნის დროს), ისეთი, როგორიცაა თქვენი სახელი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი და ასაკი;

(ii) ელექტრონული მონაცემები (HTTP-სათაურები, IP-მისამართი, cookie ფაილები, веб-მიშნები/პიქსელური თეგები, მონაცემები ბრაიზერის იდენტიფიკატორის შესახებ, იმფორმაცია აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ, wi-fi ქსელის მონაცემები);

(iii) საიტებთან და/ან სერვისებთან წვდომის განხორციელების თარიღი და დრო;

(iv) საიტების და/ან სერვერების გამოყენებისას თქვენი აქტივობის შესახებ ინფორმაცია (მაგალითად, საძიებო ისტორია, შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია, ინფორმაცია მოძიებულ ორგანიზაციებზე, ლაიქები და მოწონებები, თქვენთან მიმოწერის მქონე პირთა ელ.ფოსტის მისამართები, სატელეფონო ცნობარის მონაცემები, სხვა მომხმარებლებთან ურთიერთობის შესახებ მონაცემები, ასევე ფაილები და კონტენტი, რომლებიც იანდექსის სისტემებში ინახება);

(v) ინფორმაცია გეოლოკაციის შესახებ;

(vi) სხვა ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომლის დამუშავების აუცილებელლობა განპირობებულია კონკრეტული საიტებითა ან სერვისებით სარგებლობის მარეგულირებელი პირობებით;

(vii) ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი პარტნიორებისაგან თქვენსა და შესაბამის პარტნიორს შორის დადებული შეთანხმენის საფუძველზე, და Yandex-სა დასარტნიორს შორის დადებული შეთანხმენის საფუძველზე;

(viii) თქვენი გადახდის ბარათის დეტალები, თქვენ მიერ მოწოდებული გადახდის შესახებ სხვა ინფორმაცია, ასევე ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია პარტნიორებისგან ან სხვა პირებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ გადახდის ტრანზაქციაში Yandex-ის საიტების ან სერვისების გამოყენებით და/ან Yandex-ის მიერ ფასიანი სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით.

Yandex-ი აგრეთვე იყენებს cookie ფაილებსა და ვებ-ნიშნულებს (პიქსელური თეგების ჩათვლით) პერსონალური ინფორმაციის შესაგროვებლად და ასეთი პირადი ინფორმაციის თქვენს მოწყობილობასთან და ვებ-ბრაუზერთან მისაბმელად (იხ. წიმანდებარე პოლიტიკის ნაწილი 11).

Yandex-ი მიზანსწრაფულად არ აგროვებს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს (რომელიც დაკავშირებულია რასობრივ ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და ბიომეტრიკულ მონაცემებს), გარდა ცალკეული სერვისების სამომხმარებლო შეთანხმებით გათვალისწიმებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. მიუხედავად ამისა, თქვენ თავად შეგიძლიათ მიაწოდოთ Yandex-ს ეს ინფორმაცია, დაასეთ შემთხვევაში Yandex-ი მას დაამუშავებს თქვენთვის მოროდებული სერვისის ფარგლებში (მაგალითად, თუ თქვენ ქმნით საძიებო შეკითხვას, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ჯანმრთელობასთან). ამ დროს, თქვენ უნდა გაითცალისწინოთ, რომ Yandex-ს არ შეუძლია თქვენ გთხოვოთ თანხმობა ამდაგვარ დამუშავებაზე, რადგან წინასწარ არაა გათვითცნობიერებული იმ პერსონალური ინფორმაციის პოტენციურად განსაკუთრებული ხასიათის შესახებ, რომელიც თქვენ შეიძლება მიაწოდოთ Yandex-ს.

Yandex-ი არ აგროვებს მონაცემებს მომხმარებლის «პორტრეტის» შედგენის მიზნითიმ დონით, რომელმაც შეიძლება არსებითი ზეგავლენა იქონიოს თქვენს უფლებებსა და თავისუფლებაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. როგორია თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების კანონიერი საფუძველი და მიზნები

Yandex-ი უფლებამოსილი არაა დაამუშავოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია სარმარისი კანონიერი საფუძვლის არსებობის გარეშე. ამიტომ Yandex-ი ამუშავებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც:

(i) დამუშავება აუცილებელია თქვენსა და Yandex-ს შორის ხელშეკრულებებით გათვალისწიენბული ისეთი ვალდებულებების შესასრულებლად, როგორიცაა Yandex-ის სერვისების სამომხმარებლო შეთანხმება (https://yandex.ru/legal/rules) და Yandex-ის გარკვეული სერვისების მიწოდების პირობები, რომლებიც ასევე მოიცავს საიტებისა და სერვისების ფუნქციონირებას (მაგალითად, ძიების შედეგების მოწოდებას თქვენი საძიებო მოთხოვნებისთვის;

(ii) დამუშავება აუცილებელია კანონით დაწესებული ვალდებულებების შესასრულებლად;

(iii) როდესაც ეს გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით, დამუშავება აუცილებელია Yandex-ის კანონიერი უფლებების დასაცავად, თუ ასეთი დამუშავება არსებით ზეგავლენას არ ახდენს თქვებს ინტერესებზე, თქვენს ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებაზე. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის, აღნიშნული საფუძვლით, დამუშავების დროს Yandex-ი ყოველთვის შეეცდება დაიცვას ბალანსი საკუთარ კანონიერ ინტერესებსა და თქვენი კონფილენციალურობის დაცვას შორის.

Yandex-ი ამუშავებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს თავისი კანონიერი ინტერესების უზრუნველსაყოფად, მაგალითად, შემდეგ შემთხვევებში:

(a) რომ უკეთ გაიგოს, როგორ ურთიერთქმედებთ საიტებსა და/ან სერვისებთან;

(b) რომ სრულყოს, შეცვალოს, მოახდინოს პერსონალიზირება ან სხვაგვარად გააუმჯობესოს საიტი და სერვისები ყველა მომხმარებლისათვის;

(c) რომ შემოგთავაზოთ Yandex-ისა ან სხვა კომპანიების სხვა პროდუქტები და სერვისები, რომელმაც, ჩვენი აზრით, შეიძლება დაგაინტერესოთ (ანუ გაჩვენოთ რეკლამა, თქვენი ინტერესების გათვალიწინებით);

(iv) კონკრეტული მიზნებისთვის ან მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ ცალკე თანხმობა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე. იმ იურისდიქციისათვის, სადაც თანხმობა მიჩნეულია ცალკე კანონიერ საფუძვლად, თქვენს მიერ Yandex-ის საიტებისა და/ან სერვისებით სარგებლობის დაწყება გამოხატავს ამდაგვარ დამუშავებაზე თქვენს თანხმობას. წინამდებარით ჩვენ გატყობინებთ, ხოლო თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენ არა გაქვთ არავითარი ვალდებულება მოგვაწოდოთ რაიმე პერსონალური ინფორმაცია თქვენს მიერ საიტებითა ან სერვისებით სარგებლობისას და ეფუძნება მხოლოდ თქვენს თავისუფალ ნებას. ამასთანავე, თქვენ აცნობიერებთ, რომ პერსონალური ინფორმაციის მოწოდების გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგცეთ საშუალება ისარგებლოთ სერვისებით, ხოლო თქვენს მიერ საიტებით სარგებლობის შესაძლებლობა შეიზღუდება.

Yandex-ი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ყოველთვის ამუშავებს გარკვეული მიზნით და მხოლოდ იმ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც კავშირი აქვს ამ მიზნების მიღწევასთან. კერძოდ კი, ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისათვის:

(i) საიტებთან და/ან სერვისებთან წვდომის მოცემა (მათ შორის თქვენს მიერ განხორციელებული ძიების შედეგების მოწოდება თქვენი პრიორიტეტების, ძიების ისტორიისა და თქვენს შესახებ სხვა Yandex-ისათვის ხელმისაწვდომი პერსონალური ინფორმაციის გათვალსწინებით);

(ii) თქვენს ექაუნთთან წვდომის მოცემა, Yandex-ის ელექტრონული საფოსტო ყუთისა და ფაილების საცავის ჩათვლით, თუ თქვენ დატეგისტრირებული ხართ შესაბამის სერვისებზე;

(iii) თქვენთან კავშირის განხორციელება თქვენთვის საიტებისა და სერვისების მუშაობასთან დაკავშირებით შეტყობინებების, შეკითხვებისა და ინფორმაციის მოწოდების მიზნით, თქვენთან დადებული შეთანხმების შესასრულებლად და თქვენი კითხვებისა და მოთხოვნების დასამუშავებლად;

(iv) რეკლამისა და შემოთავაზებების პერსონალიზირება თქვენი პრიორიტეტების, ძიების ისტორიისა და თქვენს შესახებ, Yandex-ისათვის ცნობილი, პერსონალური ინფორმაციის გათვალისწინებით;

(v) საიტებითა და სერვისებით სარგებლობის მოხერხებულობის ამაღლება, მათ შორის ძებნის განსაკუთრებით რელევანტური შედეგების საჩვენებლად და მეტად პერსონალიზირებული საიტებისა და სერვისების შემოსათავაზებლად, და აგრეთვე Yandex-ის სხვა პროდუქტების, აპლიკაციებისა და სერვისების გასაუმჯობესებლად;

(vi) Yandex-ის ახალი პროდუქტების, უტილიტებისა და შემოთავაზებების შექმნა;

(vii) თქვენი უფლებებისა და Yandex-ის უფლებების დაცვა;

(viii) შეგროვება, დამუშავება და სტატისტიკური მონაცემების, დიდი მონაცემებისა და სხვა კვლევების წარდგენა;

(ix) საიტებისა და სერვისებისთვის, მომხმარებლების, Yandex-ის და/ან მესამე მხარისათვის საფრთხის იდენტიფიცირება, მათ შორის, თქვენი სანდოობის შემოწმება საიტებისა და სერვისების გამოყენებით ხელშეკრულებების გაფორმებისას;

(x) თქვენი გადახდების მიღების, საქონლისა და სერვისების გადახდის ორგანიზება საიტებისა და სერვისების გამოყენებით.იანდექსის

იანდექსის სერვისებში API Google-დან (შემდეგში - „მიღებული ინფორმაცია“) მიღებული ინფორმაციის გამოყენება ხდება Google API Disclosure საშუალებით, მასში მითითებული შეზღუდვების გათვალისწინებით, კონკრეტულად:

მიღებული მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ თქვენთვის საფოსტო კლიენტის ფუნქციების შესასრულებლად. მიღებული მონაცემები ვერ იქნება გადაცემული მესამე პირისთვის სარეკლამო მასალებისთვის ან სხვა მიზნით, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიმოწერასთან უკანონო წვდომით.

მიღებული მონაცემების დამუშავების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: (https://yandex.ru/legal/confidential_google_api).

6. როგორ იცავს Yandex-ი თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას

უმეტეს შემთხვევაში პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ხდება ავტომატურად, მათთან Yandex-ის თანამშრომლების რაიმე წვდომის გარეშე. თუ ასეთი წვდომა აუცილებელია, ის შეიძლება მიეცეს Yandex-ის მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, რომლებსაც ის ესაჭიროებათ თავიანთი ამოცანების შესასრულებლად. მონაცემების დასაცავად და კონფიდენციალურიბის უზრენველსაყოფად ყველა თანამშრომელი უნდა იცავდეს შინაგან წესებსა და პროცედურებს, რომლებიც დაკავშირებულია პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებასთან. ისინი აგრეთვე უნდა მოქმედებდნენ უსაფრთხოების ყველა იმ ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომების დაცვით, რომელიც მიმართულია თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დასაცავად.

Yandex-მა აგრეთვე საკმარისი ოდენობის ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომა დანერგა პერსონალური მონაცემების არასანქციონირებული, შემთხვევითი ან არაკანონიერი განადგურებისაგან, დაკარგვისაგან, შეცვლისგან, არაკეთილსინდისიერი გამოყენებისაგან, გამოაშკარევებისაგან ან წვდომისაგან, და აგრეთვე არაკანონიერი მეთოდებით დამუშავებისაგან დაცვის მიზნით. უსაფრთხოების აღნიშნული ზომები განხორციელებული იყო ტექნიკის თანამედროვე დონის, მისი რეალიზების საფასურის, პერსონალური ინფორმაციის ხასიათისა და დამუშავების რისკების გათვალისწინებით.

7. კიდევ ვის აქვს წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან და ვის შეიძლება გადაეცეს ის

7.1. Yandex-ის ჯგუფის ფარგლებში

Yandex-მა თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გადასცეს თავის თანამშრომლებს (წიმანდებარე პოლიტიკის მე-6 ნაწილით განსაზღვრულ ფარგლებში). Yandex-მა შეიძლება გადასცეს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია თავის აფილირებულ პირებს, მათ შორის სხვა კომპანიებს იმ პირებიდან, რომელსაც ეკუთვნის Yandex-ს («Yandex ჯგუფი»). ყურადღება მიაქციეთ, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში პერსონალური ინფორმაციის დაცვის დონე შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს იურისდიქციაში დაწესებული ზომებისგან, და, Yandex-ის სერვისების გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით ასეთ გადაცემას.

თუ Yandex Group-ის კომპანიების მიერ საიტების და/ან სერვისების გამოყენების პირობებში სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, ყველა შემთხვევაში, პერსონალური ინფორმაცია დამუშავდება მხოლოდ ამ პოლიტიკის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული მიზნებისთვის. თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს, მათ შორის, გვერდზე: https://yandex.ru/legal/affiliates_ka მითითებულ პირებს:

7.2. Yandex ჯგუფის გარეთ

Yandex-მა პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გადასცეს მესამე პირებს, რომლებიც არ შედიან Yandex ჯგუფში, წინამდებარე პოლიტიკის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში პერსონალური ინფორმაციის დაცვის დონე შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენს იურისდიქციაში დაწესებული ზომებისგან, და, Yandex-ის სერვისების გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით ასეთ გადაცემას.

ასეთ მესამე პირებს შეიძლება განეკუთვნებოდეს:

(i) პარტნიორები, ისეთები როგორიცაა საიტებისა და აპლიკაციების მფლობელები, სარეკლამო ქსელები და სხვა პარტნიორები, რომლებიც Yandex-ს უწევენ საიტებზე, პროგრამებში, პროდუქტებსა და სხვა სერვისებში რეკლამის განთავსებისა და გამოსახვის მომსახურებას. რომელიც ეკუთვნის ან აკონტროლებენ ასეთი პარტნიორები; კომპანიები რომლებიც ანხორციელებენ გადაზიდვის (გადაყვანის) მომსახურებას (ტაქსი);

(ii) სარეკლამო სააგენტოები ან სხვა პარტნიორები, რომლებიც თქვენთვის ანთავსებენ რეკლამას Yandex-ის საიტებზე და/ან სერვისებზე, და აგრეთვე ისეთი პარტნიორები, როგორებიცაა საონფორმაციო სერვისების მომწოდებლები ან კონსულტანტები;

(iii) პირებს, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას საიტებისა და სერვისების, მომხმარებლების, Yandex-ის და/ან მესამე მხარისათვის საფრთხის იდენტიფიცირებისთვის, მათ შორის, როდესაც ამოწმებენ თქვენთვის საყურადღები საიტებისა და სერვისების გამოყენებით კონტრაქტების გაფორმებისას;

(iv) პირებს, რომლებიც მონაწილეობენ საიტებისა და სერვისების გამოყენებით თქვენი გადახდების მიღების ორგანიზებაში და გადახდის ოპერაციების განხორციელებაში (საერთაშორისო გადახდის სისტემები, გადახდის ინსტრუმენტების პროვაიდერები, ბანკები და სხვა ფინანსური ორგანიზაციები და ა.შ.).

Yandex-მა ასევე შეიძლება გადასცეს პერსონალური ინფორმაცია მესამე პირებს, რომლებიც არ შედიან Yandex ჯგუფში:

(i) მესამე პირებს, რომლებსაც კონტრაქტებით გადაეცათ უფლებები ან ვალდებულებები, დაკავშირებული მომხმარებლებისთვის სერვისების მიწოდებასთან, ან რომლებიც სხვაგვარად ახორციელებენ კონტროლს სერვისების მიმწოდებელ პირებზე მათი შეძენის შედეგად (იურიდიული პირების, ინტელექტუალური საკუთრების, საკუთრების, საკუთრების უფლებების შეძენის გზით. და სხვა გზით);

(ii) ნებისმიერ ნაციონალურ და/ან საერთაშორისო მარეგულირებელ ორგანოს, სამართალდამცავ ორგანოებს, ცენტრალური და ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებს, სხვა ოფიციალურ და სახელმწიფო ორგანოებს, რომლების წინაშეც Yandex-ი ვალდებულია გადასცეს ინფორმაცია მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში;

(iii) მესამე პირებს, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გამოთქვით თანხმობა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემაზე ან პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა აუცილებელია თქვენთვის შესაბამისი სერვისის მოსაწოდებლად ან თქვენთან დადებული გარკვეული შეთანხმებისა ან ხელშეკრულების შესასრულებლად;

(iv) ნებისმიერ მესამე პირს Yandex-ის სამართლებრივი დაცვის განსახორციელებლად ან მესამე პირებს თუ თქვენ დაარღვევთ Yandex-ის სერვისებით სარგებლობის სამომხმარებლო ხელშეკრულებას (https://yandex.ru/legal/rules), წინამდებარე პოლიტიკას ან ცალკეული სერვისებით სარგებლობის მარეგულირებელ პირობებს, ან ისეთ ვითარებაში, როდესაც არსებობს ასეთი დარღვევის საშიშროება.

8. სად ინახება და მუშავდება თქვენი პერსონალური ინფორმაცია

თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ინახება რუსეთის ფედერაციაში და/ან ეეზ-ში.

რუსეთის მომხმარებლებისათვის: Yandex-ი ახორციელებს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეთა პერსონალური მონაცემების ჩაწერას, სისტემატიზაციას, დაგროვებას, შენახვას, დაზუსტებას განახლებას, შეცვლას), ამოღებას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არსებული ბაზების მეშვეობით.

ეეზ, შვეიცარიისა და ისრაელის მომხმარებლებისათვის: რუსეთი წარმოადგენს ევროპული ეკონომიკური ზონის გარეთ არსებულ იურისდიქციას, რომელიც ევროპილმა კომისიამ არ სცნო პერსონალური მონაცემების დაცვის ადექვატური დონის უზრუნველმყოფელად. ამიტომ Yandex-მა მიიღო შესაბამისი ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასეთი გადაცემა განხორციელდეს ევრო კავშირის მოქმედი დაცვის წესების შესაბამისად.

კერძოდ კი, Yandex-ი ხელმძღვანელობს სტანდარტული სახელშეკრულებო პირობებით, რომლებიც დამტკიცებულია ევროპული კომისიის მიერ, თქვენი პერსონალური მონაცემების, რომელიც გადაეცემა რუსეთში, დაცვის ადექვატური დონის უზრუნველმყოფელად. ასეთი სტანდარტული სახელშეკრულებო პირობების ასლის მიღება შესაძლებელია მოთხოვნის შემთხვევაში.

თუ თქვენ იმყოფებით ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც თქვენი პერსონალური ინფორმაციის სახვა იურისდიქციაში გადასაცემად საჭიროა თქვენი თანხმობა, მაშინ საიტებითა და სერვისებით სარგებლობის შემთხვევაში, თქვენ აშკარა და ცალსახა თანხმობას უცხადებთ Yandex-ს ასეთ გადაცემაზე ან შენახვაზე, და/ან სხვა იურისდიქციებში, რუსეთის ჩათვლით, მათ დამუშავებაზე.

9. რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას

Yandex-ი შეინახავს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას იმდენი ხანი, რამდენიც საჭიროა იმ მიზნების მისაღწევად, რისთვისაც ის იყო შეგროვებული, ან კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტების მოთხოვნების დასაცავად.

თუ კანონი ან თქვენთან დადებული შეთანხმება სხვას არ მოითხოვს, ელექტრონული წერილები და საბუთები, რომელსაც თქვენ ინახავთ Yandex-ის სისტემაში, როგორც სერვისის ნაწილს, შეინახება იმ დრომდე, სანამ თქვენ გაქვთ ექაუნთი, მაგრამ თქვენ გაქვთ მათი ნებისმიერ დროს წაშლის უფლება.

თუ გსურთ, რომ თქვენი რომელიმე პერსონალური ინფორმაცია წაიშალოს Yandex-ის მონაცემთა ბაზებიდან, შეგიძლიათ წაშალოთ საჭირო პერსონალური ინფორმაცია თავად საიტების ან/და სერვისების ინტერფეისის მეშვეობით (სადაც ხელმისაწვდომია). მონაცემთა მართვის ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია Yandex-ის სერვისებში ავტორიზებული მომხმარებლებისთვის მონაცემთა მართვის სპეციალურ სექციაში, Yandex ID-ის პროფილის გვერდზე (https://passport.yandex.ru/profile).

10. თქვენი უფლებები

10.1. რა უფლებები გაგაჩნიათ

იმ შემთხვევაში, თუ ეს დაშვებულია მოქმედი კანონმდებლობით, თქვენ გაქვთ წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციასთან, რომელსაც ამუშავებს Yandex-ი წინამდებარე პოლიტიკის შესაბამისად.

თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რაიმე ინფორმაცია, რომელსაც Yandex-ი ინახავს თქვენს შესახებ, არ არის კორექტული ან სრული, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ექაუნთში და დამოუკიდებლად შეასწოროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია.

იმ შემთხვევაში, თუ ეს დაშვებულია მოქმედი კანონმდებლობით, თქვენ უფლება გაქვთ:

  • გაეცანით ინფორმაციას, რომელსაც Yandex ინახავს თქვენს შესახებ, მათ შორის თქვენი ანგარიშის მეშვეობით გვერდზე: https://yandex.ru/support/id/data.html და შეინახეთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის არქივი თქვენს მოწყობილობაზე;
  • მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის ან მისი ნაწილის ამოღება, და აგრეთვე გამოიხმოთ თქვენი თანხმობა პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე;
  • მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვა;
  • მოითხოვოთ სტანდარტული სახელშეკრულებო პერობების, რომელიც ნებართვას იძლევა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის რუსეთში გადაცემაზე და რომელიც მითითებულია წინამდებარე პოლიტიკის მე-8 ნაწილში, ასლი;
  • უარი განაცხადოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე, თუ ამას ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა.

Yandex-ი შეასრულებს აღნიშნულ მოთხოვნებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

იმ შემთხვევაში, თუ ეს დაშვებულია მოქმედი კანონმდებლობით, თქვენ აგრეთვე შეიძლება გაგაჩნდეთ სხვა უფლებები, რომელიც ზემოთ არაა ნახსენები.

სერვისებით სარგებლობისას პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა ხდება თქვენი თანხმობით, რომელიც გამოხატავს თქვენს თავისუფალ არჩევანს და ინტერესს (კერძოდ თქვენთან ხელშეკრულებით) და არ არის კანონით სავალდებულო.

10.2. როგორ შეგიძლიათ თქვენი უფლებების რეალიზება

ზემოდ აღნიშნული უფლებების განსახორციელებლად, გთხოვთ შეხვიდეთ თქვენს ექაუნთში, ხოლო ინტერფეისში სპეციალური ფუნქციის არარსებობის შემთხვევაში დაუკავშირდით Yandex-ს (იხ. წინამდებარე პოლიტიკის მე-13 ნაწილი).

თუ თქვენ არ გაკმაყოფილებთ ის, თუ როგორ ამუშავებს Yandex-ი თქვენს პერსონალური ინფორმაციას, გთხოვთ, შეგვატყობინეთ, და ჩვენ განვიხილავთ თქვენს პრეტენზიას. თუ თქვენ არ გაკმაყოფილებთ Yandex-ი პასუხი, თქვენ უფლება გაქვთ იჩივლოთ კომპეტენტურ ორგანოში.

11. როგორ ვიყენებთ ჩვენ cookie ფაილებს და სხვა მსგავს ტექნოლოგიებს საიტებზე ან თქვენს მიერ სერვისებით სარგებლობისას

11.1. რა არის ქუქი ფაილები და რატომ იყენებს მათ იანდექსი

Cookie ფაილები — მონაცემთა მცირე ფრაგმენტი, რომელიც მიიღება და დამუშავდება საიტების წვდომისას თქვენს მიერ გამოყენებული მოწყობილობებით. ქუქი ფაილები ინახავს და უკან საიტს უბრუნებს ინფორმაციას რომელიც გეხმარებათ საიტებში მუშაობისას და საშუალებას გვაძლევს დავიმახსოვროთ თქვენი უპირატესობები, მაგ: ბრაუზერის მონაცემები ან გავიგოთ თქვენი ანგარიშის მონაცემები. ქუქი ფაილების, მათი აღწერისა გამოყენების მიზნის და მათი მართვის შესაძლო მეთოდების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიყევით ქუქი ფაილების გამოყენების შესახებ ჩვენს პოლიტიკას (https://yandex.ru/legal/cookies_policy).

საიტებზე გამოიყენება შემდეგი სახის cookie ფაილები:

  • მკაცრად აუცილებელი cookie ფაილები / ტექნიკური cookie ფაილები: ეს cookie ფაილები აუცილებელია საიტების მუშაობისათვის და თქვენთვის სერვისების მოსაცემად; გარდა ამისა. ის საშუალებას აძლევს Yandex-ს მოახდინოს თქვენი აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის იდენტიფიცირება, თქვენი ბრაუზერის ჩათვლით;
  • სატატისტიკური / ანალიტიკური cookie ფაილები: ეს cookie ფაილები მომხმარებელთა ამოცნობის, მათი რაოდენობის დათვლის და ისეთი ინფორმაციის, როგორიცაა საიტებსა და სერვისებში თქვენს მიერ განხორციელებული ოპერაციების, მათ შორის თქვენს მიერ მონახულებული ვებ-გვერდებისა და კონტენტის შესახებ ინფორმაციის მოგორვების საშუალებას იძლევა;
  • ტექნიკური cookie ფაილები: ეს cookie ფაილები აგროვებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ მომხმარებლები საიტებთან და/ან სერვისებთან, რაც შეცდომების გამოვლენისა და საიტებისა და სერვისების ნაყოფიერების ასამაღლებლად ახალი ფუნქციების ტესტირების საშუალებას იძლევა;
  • ფუნქციონალური cookie ფაილები: ეს cookie ფაილები გარკვეული ფუნქციების მოცემის საშუალებას იძლევა, რათა გაგიმარტივოთ საიტებით სარგებლობა, მაგალითად, თქვენი პრიორიტეტების დამახსოვრება (ისეთი, როგორიცაა ენა და ადგილმდებარეობა);
  • (გარეშე) სამეთვალყურეო ფაილები / სარეკლამო cookie ფაილები: ეს cookie ფაილები აგროვებს ინფორმაციას მომხმარებლის, ტრაფიკის წყაროს, ნანახი გვერდებისა და თქვენთვის ასახული რეკლამის შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, რომლთაც გადახვედით სარეკლამო გვერდზე. ის იმ რელკამის ასახვის საშუალებას იძლევა, რომელმაც შეიძლება დაგაინრეტესოთ, თქვენს შესახებ შეგროვებული პერსონალური ინფორმაციის ანალიზის თანახმად. ის აგრეთვე გამოიყენება სტატისტიკური და კვლევითი მიზნებისთვის.

11.2. რამდენ ხანს ინახება cookie ფაილები თქვენს მოწყობილობაზე

Yandex-ი იყენებს cookie ფაილებში არსებულ ინფორმაციას მხოლოდ ზემოთ ნახსენები მიზნებისთვის, რის შემდეგაც შეგროვებულ მონაცემები შეინახება თქვენს მოწყობილობაზე იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც შეიძლება დამოკიდებული იყოს cookie ფაილების შესაბამის ტიპზე, მაგრამ არაუმეტეს ვადისა, რომელიც აუცილებელია მიზნის მისაღწევად, რის შემდეგაც ისინი ავტომარურად იქნება მოშორებული თქვენი მოწყობილობიდან.

11.3. კიდევ ვის აქვს წვდომა cookie ფაილებში არსებულ ინფორმაციასთან

თქვენს მოწყობილობაზე გამთავსებული cookie ფაილების მიერ მოგროვებული პერსონალური ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს და მისაწვდომი გახდეს Yandex-ისთვის და/ან მესამე პირებისთვის, რომლებიც მითითებულია წინამდებარე პოლიტიკის მე-7 ნაწილში. პერსონალური ინფორმაციის სარეკლამო მიზნებში საიტის გარეთ გამოყენება, თუ ასეთი არსებობს, შეიძლება იყოს ცალკე სამომხმარებლო ხელშეკრულიბის საგანი, რომელიც ხელმისაწვდომია მესამე პირთა ვებ-გვერდებზე. Yandex-მა და/ან მესამე პირებმა აგრეთვე შეიძლება მოგცენ საშუალებ უარი თქვათ იმ რეკლამის პერსონალიზებაზე, რომელიც შეიძლება იყოს იმ კანონმდებლობისა და წესების რეგულირების საგანი, რომელიც გამოიყენება ასეთი პროდუქტებისა და შემოთავაზებების მიმართ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ პერსონალიზებული რეკლამის ჩვენების პარამეტრები ან გამორთოთ ასეთი რეკლამა ფუნქციის გამოყენებით, რომელიც განთავსებულია: https://yandex.ru/tune/adv.

საიტებზე პირველად შესვლის შემთხვევაში შეიძლება მოითხოვონ თქვენი თანხმობა cookie ფაილების გამოყენებაზე. მას მერე, რაც თქვენ დასთანხმდით cookie ფაილების გამოყენებაზე, თქვენ მოგინდებათ გადაწყვეტილების შეცვლა, თქვენ ამის გაკეთება შეგიძლიათ cookie ფაილების, რომელიც ინახება თქვენს ბრაუზერში, წაშლით (როგორც წესი ამის გაკეთება შეიძლება ბრაუზერის პარამეტრებში — გთხოვთ, მიმართოთ ბრაუზერთან მუშაობის სახელმძღვანელოს ან მისი დამმუშავებლის საიტს. ამის შემდეგ შესაძლოა ისევ აისახოს მცურავი ფანჯარა, რომელიც ისევ გთხოვთ თანხმობას, და თქვენ შესძლებთ სხვა არჩევანის გაკეთებას. თუ თქვენ უარს ამბობთ cookie ფაილების გამოყენებაზე, ამან შეიძლება ის გამოიწვიოს, რომ საიტის ზოგიერთი ფუნქცია თქვენთვის არ იქნება ხელმისაწვდომი, და იმოქმედებს თქვენს მიერ საიტით სარგებლობაზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები, რომ მიიღოთ ან უარი თქვათ ყველა cookie ფაილზე ან განსაზღვრული საიტების cookie ფაილებზე, Yandex-ის ჩათვლით. თუ თქვენ Yandex-ის ერთ ერთ საიტზე თანხმობა განაცხადეთ cookie ფაილების გამოყენებაზე, ჩვენ ჩავთვლით, რომ თქვენ თანახმა ხართ ყველა საიტზე cookie ფაილების გამოყენებაზე.

Yandex-მა აგრეთვე შეიძლება გამოიყენოს ვებ-ნიშნები (პიქსელური თეგები) წვდომის განსახორციელებლად იმ cookie ფაილებთან, რომელიც ადრე იყო განთავსებული თქვენს მოწყობილობაზე, შემდეგი მიზნებისთვის:

(i) განსაზღვროს საიტებზე და სერვისებით სარგებლობის პროცესში თქვენი მოქმედებები თქვენს მოწყობილობაზე შენახულ cookie ფაილებთან წვდომისა და გამოყენების გზით;

(ii) სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, რომელიც დაკავშირებულია Yandex-ის საიტების, სერვისებისა ან პროდუქტების და შემოთავაზებების მუშაობასთან.

12. წინამდებარე პოლიტიკის განახლება

წინამდებარე პოლიტიკაში შეიძლება შეტანილი იქნეს ცვლილებები. Yandex-ს უფლება აქვს თავისი შეხედულებისამებრ შეიტანოს ცვლილებები, მათ შორის, არ შემოისაზღვროს, იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამისი ცვლილებები განპირობებულია მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილებებით, და აგრეთვე, როდესაც შესაბამისი ცვლილებები განპირობებულია ცვლილებებით საიტებისა და სერვისების მუშაობაში.

Yandex-სი ვალდებულებას იღებს არ შეიტანოს არებითი ცვლილებები, არ დაგაკისროთ დამატებითი ვალდებულებები ან შეზღუდოს თქვენი უფლებები, რომელიც დადგენილია წინამდებარე პოლიტიკით თქვენი გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ გაცნობებთ ასეთი ცვლილებების შესახებ. შესაბამისი შეტყობნება შეიძლება ასახული იყოს საიტზე ან სერვისებში (მაგალითად, მცურავი ფანჯარის ან ბანერის მეშვეობით) მანამდე, სანამ ასეთი ცვლილებები შევა ძალაში, ან გამოგეგზავნოთ კავშირის სხვა საშუალებით მაგალითად, ელექტრონული ფოსტით, თუ თქვენ მოგვაწოდეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები).

13. შეკითხვები და შემოთავაზებები

Yandex-სი მიესალმება თქვენს შეკითხვებსა და შემოთავაზებებს, რომელიც ეხება წინამდებარე პოლიტიკის გამოყენებასა ან ცვლილებას. გთხოვთ, ისარგებლოთ ჩვენი უკუკავშირის ფორმით, რომელიც განთავსებულია მისამართით: https://yandex.ru/support/common/troubleshooting/main.html. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ მისამართით თქვენი უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამოსაგზავნად ან თქვენი პერსონალური ინფორმაციის არაკორექტულობისა ან არაკანონიერი გამოყენების გამო საჩივრის გამოსათქმელად.

დოკუმენტის წინა ვერსია: https://yandex.ru/legal/confidential_ka/22022022

დოკუმენტის წინა ვერსია: https://yandex.ru/legal/confidential_ka/19102020

დოკუმენტის წინა ვერსია: https://yandex.ru/legal/confidential_ka/15082019

დოკუმენტის წინა ვერსია: https://yandex.ru/legal/confidential_ka/15072019

დოკუმენტის წინა ვერსია: https://yandex.ru/legal/confidential_ka/12022019

დოკუმენტის წინა ვერსია: https://yandex.ru/legal/confidential_ka/07032017