Vadītāja kartītes noformēšanas pakalpojuma lietošanas noteikumi

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Yandex.Taxi B.V. (turpmāk – "Yandex.Taxi") piedāvā jebkurai rīcībspējīgai personai, kam saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības vadīt vieglo taksometru, kā arī strādāt par vieglā taksometra vadītāju un (vai) veikt uzņēmējdarbību kā pārvadātājam (turpmāk – "Lietotājs"), izmantot taksometra dienesta vadītāja kartītes noformēšanas pakalpojumu turpmāk – "Pakalpojums"). Ar taksometru dienestu šajos Noteikumos tiek saprasts Yandex.Taxi partneris, kam ar Yandex.Taxi ir spēkā līgums par pakalpojumu sniegšanu, kas paredz piekļuvi "Yandex.Taxi" pakalpojumam.

1.2. Aizpildot vadītāja anketu, kas pieejama https://taxi.yandex.XX/drivers/YYYY/ (kur "taxi.yandex.XX" ir vietne, kuras īpašnieks un administrators ir Yandex.Taxi, bet "XX" ir attiecīgais augstākā līmeņa domēns; "YYYY" nozīmē direktoriju un/vai vietnes lapu, kur izvietota vadītāja anketa), un nospiežot pogu "Nosūtīt pieteikumu" (vai pēc jēgas analoģisku pogu), uzskatāms, ka Lietotājs ir piekritis šiem Noteikumiem.

1.3. Piekrītot šiem Noteikumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka atbilst šo Noteikumu 1.1. punktā noteiktajām piemērojamās likumdošanas prasībām.

2. Pakalpojuma izmantošana. Atsevišķas Pakalpojuma funkcijas

2.1. Pakalpojums piedāvā Lietotājam bezmaksas iespēju noformēt sistēmā "Yandex.Taxi" datu kopu par Lietotāju kā par vadītāju (turpmāk – "vadītāja kartīte"), lai taksometra dienesti iegūtu piekļuvi šādai vadītāja kartītei.

2.2. Pēc vadītāja anketas aizpildīšanas, kas ievietota šo Noteikumu 1.2. punktā norādītajās adresēs, Yandex.Taxi speciālists sazināsies ar Lietotāju, lai precizētu anketas datus. Šis nosacījums nav uzskatāms par šajos Noteikumos paredzētu Yandex.Taxi pienākumu.

2.3. Pamatojoties uz Lietotāja anketas datiem Pakalpojums noformē elektronisku vadītāja kartīti sistēmā "Yandex.Taxi".

2.4. Yandex.Taxi ir tiesības atteikt Lietotājam noformēt vadītāja kartīti vai dzēst agrāk noformētu vadītāja kartīti, ja Lietotājs ir norādījis nepilnīgu vai nepatiesu informāciju, Lietotājs nav apstiprinājis anketas datus Noteikumu 2.2. punktā noteiktajā kārtībā, kā arī citu iemeslu dēļ, kuri nav Lietotājam jāpaskaidro.

2.5. Vadītāja kartīte var būt pieejama apskatei visiem vai dažiem taksometra dienestiem, ko nosaka Pakalpojuma algoritms. Ja kāds taksometra dienests ieinteresēsies par Lietotāju kā šī taksometra dienesta vadītāju, šis dienests varēs sazināties ar Lietotāju, izmantojot vadītāja kartītē norādīto kontaktinformāciju, lai noslēgtu līgumu ar Lietotāju. Yandex.Taxi nav šāda līguma puse vai šāda līguma noslēgšanas iniciators, kā arī nav uzskatāms par jebkuras šāda līguma puses pārstāvi. Yandex.Taxi negarantē, ka taksometru dienesti izteiks Lietotājam piedāvājumus noslēgt šādu līgumu.

2.6. Yandex.Taxi apstrādā Lietotāja personisko informāciju, kā šis termins definēts Konfidencialitātes politikā (https://yandex.com/legal/confidential_lv), tostarp nodod Lietotāja personisko informāciju un/vai sniedz tai piekļuvi taksometru dienestiem, nolūkā nodrošināt Lietotājam Pakalpojumu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Turklāt Lietotājs dod piekrišanu šādām Yandex.Taxi darbībām, kā arī Lietotāja personiskās informācijas saņemšanaii no trešajām personām iepriekš minētajos nolūkos.

3. Garantiju neesamība, atbildības ierobežošana

3.1. Yandex.Taxi negarantē Pakalpojuma atbilstību Lietotāja mērķiem un cerībā, kā arī nepārtrauktu un nekļūdīgu Pakalpojuma darbību.

3.2. Yandex.Taxi nenes atbildību un neatlīdzina nekādus zaudējumus (tiešus vai netiešus), kas radušies Lietotājam vai trešajām personām Pakalpojuma lietošanas vai neiespējamas lietošanas rezultātā.

3.3. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Yandex.Taxi nekontrolē un neietekmē tiesiskās attiecības starp taksometru dienestiem un taksometru dienestu vadītājiem. Nekādi taksometru dienestu piedāvājumi Lietotājam neietilpst Pakalpojumā un tos reglamentē atsevišķi noslēgts līgums tikai starp Lietotāju un attiecīgo taksometru dienestu.

3.4. Lai izvairītos no neskaidrībām, Pakalpojuma sniegšana nedod Lietotājam tiesības darboties kā taksometru dienesta vadītājam. Sakarā ar to Lietotājam ir aizliegts izmantot "Yandex.Taxi" pakalpojumu kā taksometru dienesta vadītājam, ja nav noslēgts līgums ar taksometru dienestu par šādas darbības veikšanu.

4. Rekvizīti

Yandex.Taxi B.V., (reģistrācijas numurs 64591069)

Private Limited Liability Company Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Publicēšanas datums: 16.03.2018.