Yandex pakalpojumu Lietotāja līgums

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. SIA "YANDEX" (turpmāk — "Yandex") piedāvā interneta lietotājam (turpmāk – Lietotājs) izmantot savus pakalpojumus, ņemot vērā nosacījumus, kas izklāstīti šajā Lietotāja līgumā (turpmāk – "Līgums", "LL"). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs izsaka piekrišanu tā nosacījumiem Līguma punktā 1.4 paredzētajā kārtībā.

1.2. Yandex piedāvā Lietotājiem piekļuvi plašam pakalpojumu klāstam, tai skaitā navigācijas, saziņas, meklēšanas, dažāda veida informācijas un materiālu (satura) publicēšanas un uzglabāšanas, satura personalizēšanas, iepirkšanās utt. līdzekļiem. Šie Noteikumi ir attiecināmi uz visiem šobrīd pastāvošajiem pakalpojumiem, kā arī jebkādu to attīstību un/vai papildinājumiem.

1.3. Yandex pakalpojumu izmantošanu reglamentē šis Līgums, Yandex meklēšanas sistēmas izmantošanas licence (https://yandex.com/legal/termsofuse), Konfidencialitātes politika (https://yandex.com/legal/confidential_lv) kā arī atsevišķu pakalpojumu izmantošanas nosacījumi. Yandex drīkst mainīt Līgumu, nesniedzot īpašu paziņojumu, un jaunā Līguma redakcija stājas spēkā, kad tā tiek publicēta tīmeklī šajā rindkopā norādītajā adresē, ja vien jaunā Līguma redakcija neparedz citādi. Spēkā esoša LL redakcija vienmēr atrodas adresē https://yandex.com/legal/rules.

1.4. Sākot izmantot jebkuru pakalpojumu/tā atsevišķas funkcijas vai veicot reģistrāciju, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir akceptējis Līguma nosacījumus pilnā apmērā bez jebkādām atrunām vai izņēmumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam no Līguma nosacījumiem, Lietotājam nav tiesību izmantot Yandex pakalpojumus. Gadījumā, ja Yandex Līguma punktā 1.3 paredzētajā kārtībā veicis jebkādas izmaiņas Līgumā, kurām Lietotājs nepiekrīt, Lietotājam ir jābeidz lietot Yandex pakalpojumus.

2. Lietotāja reģistrācija. Lietotāja konts

2.1. Lai izmantotu dažus no Yandex pakalpojumiem vai dažas atsevišķas pakalpojumu funkcijas, Lietotājam jāveic reģistrācija, kuras rezultātā Lietotājam tiks izveidots unikāls konts.

2.2. Lai reģistrētos, Lietotājs apņemas norādīt patiesu un pilnīgu informāciju par sevi reģistrācijas veidlapas jautājumos un uzturēt šo informāciju aktuālu. Ja Lietotājs sniedz nepatiesu informāciju vai Yandex ir pamats uzskatīt, ka sniegtā Lietotāja informācija ir nepilnīga vai nepatiesa, Yandex ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst Lietotāja kontu un atteikt Lietotājam iespēju izmantot savus pakalpojumus (vai atsevišķas tās funkcijas).

Reģistrējoties Lietotājs var augšupielādēt konta attēlu (avatāru). Konta attēls var tikt pievienots Lietotāja publicētiem materiāliem Yandex pakalpojumu izmantošanas ietvaros. Konta attēlam jāatbilst šī Līguma 4. sadaļas prasībām.

Gadījumā, ja kā konta attēls tiek izmantots Lietotāja attēls, Lietotājs apzinās un piekrīt tam, ka Yandex ir tiesīgs veikt Lietotāja attēla publicēšanu un turpmāku izmantošanu lietošanai Yandex pakalpojumos, reklāmas produktos, korporatīvajos emuāros un Yandex kontos trešo pušu resursos.

2.3. Yandex patur tiesības jebkurā brīdī pieprasīt, lai Lietotājs apstiprina datus, ko Lietotājs norādījis reģistrējoties un pieprasīt ar to saistītos apstiprinošos dokumentus (tostarp personu apliecinošus dokumentus), kuru nesniegšana pēc Yandex ieskatiem var tikt pielīdzināta apšaubāmas informācijas sniegšanai un var izraisīt Līguma punktā 2.2. paredzētās sekas. Gadījumā, ja Lietotāja dati, kas norādīti Lietotāja sniegtajos dokumentus, neatbilst reģistrācijas laikā norādītajiem datiem, kā arī gadījumos, kad reģistrācijas laikā norādītie dati neļauj identificēt lietotāju, Yandex ir tiesības atteikt Lietotājam piekļuvi kontam un iespēju izmantot Yandex pakalpojumus.

2.4. Yandex glabā un apstrādā Lietotāja kontā esošo Lietotāja personas informāciju saskaņā ar Konfidencialitātes politikas nosacījumiem (https://yandex.com/legal/confidential_lv).

2.5. Lietotāja konta piekļuves līdzekļi.

2.5.1. Reģistrējoties Lietotājs patstāvīgi izvēlas savu lietotājvārdu (unikālu Lietotāja konta simbolu vārdu) un konta pieejas paroli. Yandex ir tiesības aizliegt izmantot noteiktus lietotājvārdus, kā arī ir tiesības noteikt prasības attiecībā uz lietotājvārdu un paroli (garums, pieļaujamie simboli utt.).

2.5.2. Pēc konta reģistrēšanas Lietotājam ir iespēja sākt izmantot alternatīvu autentifikācijas līdzekli konta piekļuvei, nomainot sevis noteikto paroli. Piekļuve šādam līdzeklim tiek sniega, iestatot divfaktoru autentifikāciju Lietotāja konta vadības interfeisā.

2.6. Lietotājs pats ir atbildīgs par sevis izvēlēto konta piekļuves līdzekļu drošību (noturību pret uzminēšanu), kā arī pats nodrošina to konfidencialitāti. Lietotājs pats ir atbildīgs par visām darbībām (kā arī to sekām) Yandex pakalpojumu ietvaros vai izmantojot Yandex pakalpojumus ar Lietotāja kontu, ieskaitot gadījumus, kad Lietotājs jebkādos apstākļos brīvprātīgi nodevis Lietotāja konta pieejas datus trešajām personām (tai skaitā saskaņā ar līgumu vai vienošanos). Turklāt tiek uzskatīts, ka visas darbības Yandex pakalpojumu ietvaros vai izmantojot Yandex pakalpojumus ar Lietotāja kontu veic pats Lietotājs, izņemot gadījumus, kad Lietotājs punktā 2.7. paredzētajā kārtībā informējis Yandex par nesankcionētu piekļuvi Yandex pakalpojumiem, izmantojot Lietotāja kontu, un/vai par jebkādu savu konta piekļuves līdzekļu (paroles vai divfaktoru autentifikācijas līdzekļu) konfidencialitātes pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu).

2.7. Lietotājam nekavējoties jāinformē Yandex par jebkuru nesankcionētas (Lietotāja neatļautas) piekļuves gadījumu Yandex pakalpojumiem, izmantojot Lietotāja kontu, un/vai jebkādu savu konta piekļuves līdzekļu konfidencialitātes pārkāpumu (aizdomām par pārkāpumu). Drošības nolūkos Lietotājam patstāvīgi jāveic droša darba beigšana ar savu kontu (poga "Iziet"), beidzot katru darba sesiju ar Yandex pakalpojumiem. Yandex nav atbildīgs par iespējamu datu zudumu vai bojāšanu, kā arī citām jebkāda rakstura sekām, kas var rasties, ja Lietotājs pārkāpis šīs Līguma daļas nosacījumus.

2.8. Lietotāja konta izmantošana.

2.8.1. Lietotājam nav tiesību atveidot, atkārtot un kopēt, pārdot vai pārdot tālāk, kā arī izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem jebkādas Yandex pakalpojumu daļas (ieskaitot saturu, kas Lietotājam pieejams, izmantojot pakalpojumus) vai piekļuvi tiem, izņemot gadījumus, kad Lietotājs no Yandex saņēmis atļauju šādām darbībām, vai gadījumos, kad tas tiešā veidā paredzēts jebkura pakalpojuma lietotāja līgumā.

2.8.2. Dažas Lietotāju kontu kategorijas var ierobežot vai aizliegt dažu Yandex pakalpojumu vai to atsevišķu funkciju izmantošanu gadījumā, ja tas paredzēts reģistrējoties vai konkrēta pakalpojuma lietošanas noteikumos.

2.9. Reģistrācijas pārtraukšana. Yandex ir tiesības bloķēt vai dzēst Lietotāja kontu, kā arī liegt piekļuvi noteiktiem Yandex pakalpojumiem, izmantojot kādu kontu, un dzēst jebkādu Lietotāja saturu, nepaskaidrojot iemeslus, tai skaitā gadījumā, kad Lietotājs pārkāpis Līguma vai citu Līguma punktā 1.3. paredzēto dokumentu nosacījumus, kā arī gadījumā, ja netiek lietots atbilstošais pakalpojums, tostarp:

2.9.1. Yandex.Mail pakalpojuma e-pasta iesūtne tiek dzēsta, ja Lietotājs to nav izmantojis ilgāk nekā 24 mēnešu garumā.

2.10. Lietotāja konta dzēšana.

2.10.1. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu kontu visos Yandex pakalpojumos un, ja eksistē attiecīga funkcija, pārstāt tā darbību attiecībā uz atsevišķiem pakalpojumiem.

2.10.2. Yandex konta dzēšana tiek veikta šādā kārtībā:

2.10.2.1. konts tiek bloķēts uz vienu mēnesi, kura laikā Lietotāja piekļuve savam kontam kļūst neiespējama, bet Lietotāja saturs, kas ievietots no šāda konta, var tikt dzēsts;

2.10.2.2. ja augstākminētā perioda laikā Lietotāja konts tiek atjaunots, tiek atjaunota Lietotāja piekļuve kontam, taču saturs, kas no tā ievietots, var netikt atjaunots;

2.10.2.3. ja augstākminētā perioda laikā Lietotāja konts netiek atjaunots, viss saturs, kas no tā ievietots, tiek dzēsts, un lietotājvārds kļūst pieejams izmantošanai citiem lietotājiem. No šī brīža konta un jebkādas ar to saistītas informācijas atjaunošana un arī piekļuves atjaunošana Yandex pakalpojumiem, izmantojot šo kontu, nav iespējama.

2.10.3. Līguma 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. punktos noteiktā kārtība (izņemot lietotājvārda pieejamību citiem lietotājiem) attiecas arī uz piekļuves aizliegumu noteiktiem pakalpojumiem, izmantojot jebkuru lietotāja kontu.

3. Vispārējie nosacījumi par izmantošanu un uzglabāšanu

3.1. Yandex ir tiesības noteikt pakalpojumu izmantošanas ierobežojumus visiem Lietotājiem vai atsevišķām Lietotāju kategorijām (atkarībā no Lietotāja atrašanās vietas, pakalpojuma sniegšanas valodas utt.), tai skaitā: atsevišķu pakalpojuma funkciju esamību/neesamību, pasta ziņojumu uzglabāšanas ilgumu pakalpojumā Yandex.Mail, jebkura cita satura uzglabāšanas ilgumu, maksimālo ziņojumu skaitu, ko var nosūtīt vai saņemt viens reģistrēts lietotājs, maksimālo pasta ziņojuma vai diska apjoma izmēru, maksimālo pakalpojuma izmantošanas reižu skaitu noteiktā periodā, maksimālo satura uzglabāšanas ilgumu, īpašus augšupielādējamā satura parametrus utt. Yandex drīkst aizliegt automātisku pieeju tā pakalpojumiem, kā arī pārstāt jebkādas automātiski ģenerētas informācijas (piemēram, surogātpasta) saņemšanu.

3.2. Yandex ir tiesības sūtīt saviem lietotājiem informatīvus paziņojumus. Izmantojot Yandex pakalpojumus, Lietotājs saskaņā ar Krievijas Federālā likuma "Par reklāmu" 1. daļas 18. pantu piekrīt saņemt reklāmas satura paziņojumus. Lietotājam ir tiesības atteikties no reklāmas satura paziņojumu saņemšanas, izmantojot attiecīgo tā pakalpojuma iespēju, kura ietvaros vai saistībā ar kuru lietotājs saņēmis reklāmas satura paziņojumus.

3.3. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkos Yandex ir tiesības veikt Lietotāju viedokļu un atsauksmju aptaujas dažādos jautājumos, nosūtot informatīvus paziņojumus Lietotāja kārtējās pakalpojuma apmeklēšanas reizē. Levāktie viedokļi un atsauksmes var tikt izmantotas statistisku datu izveidei, kas var tikt izmantoti Yandex pakalpojumos. Yandex drīkst publicēt Lietotāja atsauksmes, kas sniegtas no Lietotāja konta, Yandex pakalpojumos vai Yandex sadarbības personu pakalpojumus gan norādot lietotāja vārdu (lietotājvārdu), gan to nenorādot. Rakstot atsauksmes, Lietotājs apņemas vadīties pēc šī Līguma prasībām, tai skaitā prasībām, kas noteiktas šī Līguma 5. punktā.

4. Lietotāja izveidots saturs

4.1. Lietotājs pats ir atbildīgs par sevis publicēta satura atbilstību spēkā esošās likumdošanas prasībām, ieskaitot atbildību trešo personu priekšā gadījumos, kad, publicējot konkrētu saturu, Lietotājs pārkāpj trešo personu tiesības un likumīgās intereses, tai skaitā autoru personiskās nemantiskās tiesības, citas trešo personu intelektuālās tiesības, un/vai pretendē uz šīm personām piederošu nemantisko īpašumu.

4.2. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka Yandex nav pienākuma izskatīt jebkāda veida Lietotāja saturu, ko Lietotājs publicē un/vai izplata, izmantojot Yandex pakalpojumus, kā arī, ka Yandex ir tiesības (taču ne pienākums) pēc saviem ieskatiem atteikt Lietotājam iespēju publicēt un/vai izplatīt saturu vai dzēst jebkuru saturu, kas pieejams, izmantojot Yandex pakalpojumus. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Lietotājam pašam jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar satura izmantošanu, ieskaitot šī satura drošības, pilnīguma vai lietderīguma izvērtēšanu.

4.3. Lietotājs saprot un piekrīt, ka pakalpojumu darbības tehnoloģija var pieprasīt to, lai Yandex kopētu (reproducētu) Lietotāja ievietoto saturu, kā arī pārstrādātu saturu, lai tas atbilstu kāda konkrēta pakalpojuma tehniskajām prasībām.

5. Yandex pakalpojumu lietošanas noteikumi

5.1. Lietotājs pats ir atbildīgs trešo personu priekšā par savu rīcību, kas saistīta ar pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā, ja šāda rīcība izraisa trešo personu tiesību un likumisko interešu pārkāpšanu, kā arī par likumdošanas ievērošanu, izmantojot Pakalpojumu.

5.2. Izmantojot Yandex pakalpojumus, Lietotājam nav tiesību:

5.2.1. augšupielādēt, sūtīt, nodot vai jebkādā citā veidā publicēt un/vai izplatīt saturu, kas ir nelikumīgs, kaitniecisks, apmelojošs, tikumību aizskarošs, demonstrē (vai sludina) vardarbību un cietsirdību, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, sludina naidu un/vai cilvēku diskriminēšanu pēc rases, etniskām, dzimuma, reliģiskām, sociālām pazīmēm, satur pret jebkuru personu un organizāciju vērstus aizvainojumus, satur pornogrāfijas, bērnu erotikas elementus vai sludina tos, ir seksuāla rakstura pakalpojumu (tai skaitā cita veida pakalpojumu veidolā) reklāma (vai sludināšana), skaidro narkotisku vielu vai to analogu, sprāgstvielu vai citu ieroču izgatavošanas, pielietošanas vai citas izmantošanas kārtību;

5.2.2. pārkāpt trešo personu, tai skaitā nepilngadīgu personu tiesības un/vai jebkādā veidā tām kaitēt;

5.2.3. uzdoties par citu cilvēku vai organizācijas un/vai savienības pārstāvi bez pietiekamām tiesībām šādi rīkoties, tai skaitā uzdoties par Yandex darbiniekiem, forumu moderatoriem, tīmekļa vietnes īpašnieku, kā arī citos veidos un ar citiem paņēmieniem nelikumīgi pārstāvēt citas personas tīmeklī, kā arī maldināt lietotājus vai Yandex attiecībā uz jebkādu personu vai priekšmetu īpašībām un raksturojumu;

5.2.4. augšupielādēt, sūtīt, nodot vai jebkādā citā veidā publicēt un/vai izplatīt saturu, ja Lietotājam nav tiesību uz šādu rīcību saskaņā ar likumdošanu vai jebkādām līgumattiecībām;

5.2.5. augšupielādēt, sūtīt, nodot vai jebkādā citā veidā publicēt un/vai izplatīt īpašā veidā neatļautu reklāmas informāciju, surogātpastu un nevēlamas reklāmas meklēšanas rezultātos, svešu adrešu sarakstus, elektronisko pastu, "piramīdu" shēmas, daudzlīmeņu (tīkla) mārketinga (MLM) materiālus, tiešsaistes pelnīšanas un e-pasta peļņas sistēmas, "laimes vēstules", kā arī izmantot Yandex pakalpojumus dalībai šādos pasākumos, vai izmantot Yandex pakalpojumus tikai lietotāju pārvirzīšanai uz citu domēnu tīmekļa lapām;

5.2.6. augšupielādēt, sūtīt, nodot vai jebkādā citā veidā publicēt un/vai izplatīt jebkādus materiālus, kas satur vīrusus vai citus datoru kodus, datnes vai programmas, kas paredzētas jebkāda datoraprīkojuma vai telekomunikāciju aprīkojuma vai programmu darbības traucēšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai, nesankcionētas piekļuves īstenošanai, kā arī komerciālu programmproduktu sērijas numurus un programmas to ģenerēšanai, lietotājvārdus, paroles un citus līdzekļus ar mērķi iegūt nesankcionētu piekļuvi maksas resursiem tiešsaistē, kā arī publicēt saites uz augstākminēto informāciju;

5.2.7. nesankcionēti ievākt un glabāt citu personu personas datus;

5.2.8. traucēt normālai Yandex tīmekļa vietņu un pakalpojumu darbībai;

5.2.9. veicināt darbības, kas vērstas uz Līguma noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu;

5.2.10. citā veidā pārkāpt likumdošanas normas, tai skaitā starptautisko tiesību normas.

6. Ekskluzīvas tiesības uz pakalpojumu saturu un Lietotāja saturu

6.1. Visi objekti, kas pieejami, izmantojot Yandex pakalpojumus, tai skaitā dizaina elementi, teksts, grafiskie attēli, ilustrācijas, video, datorprogrammas, datu bāzes, mūzika, skaņas un citi objekti (turpmāk – pakalpojumu saturs), kā arī jebkāds Yandex pakalpojumos publicētais saturs ir pakļauts Yandex, Lietotāju un citu tiesību turētāju ekskluzīvajām tiesībām.

6.2. Satura un jebkuru citu pakalpojumu elementu izmantošana iespējama tikai konkrētā pakalpojuma piedāvāto iespēju ietvaros. Nekādus Yandex pakalpojumu satura elementus, kā arī nekādu Yandex pakalpojumos publicēto saturu nedrīkst izmantot citā veidā bez tiesību turētāja iepriekšējas piekrišanas. Ar izmantošanu saprot tai skaitā: reproducēšanu, kopēšanu, pārstrādi, izplatīšanu ar jebkādu pamatojumu, attēlošanu datu kadros utt. Izņēmums ir gadījumi, kas tiešā veidā paredzēti Krievijas Federācijas likumdošanā vai konkrēta Yandex pakalpojuma lietošanas noteikumos.

Lietotājs drīkst lietot pakalpojumu satura elementus, kā arī jebkuru saturu personīgai nekomerciālai lietošanai tikai, ievērojot visas autortiesību, blakustiesību, preču zīmju aizsardzības zīmes, citus paziņojumus par autorību, autora vārda (vai pseidonīma) / tiesību turētāja nosaukuma saglabāšanu neizmainītā veidā, attiecīgā objekta saglabāšanu neizmainītā veidā. Izņēmums ir gadījumi, kas tiešā veidā paredzēti Krievijas Federācijas likumdošanā vai konkrēta Yandex pakalpojuma lietotāju līgumos.

7. Trešo personu tīmekļa vietnes un saturs

7.1. Yandex pakalpojumi var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm (trešo personu tīmekļa vietnēm). Yandex nepārbauda minētās trešās personas un to saturu, lai noteiktu to atbilstību kādām prasībām (ticamība, pilnīgums, likumīgums utml.). Yandex nav atbildīgs ne par kādu trešo personu tīmekļa vietnēs publicētu informāciju, materiāliem, kuriem Lietotājs piekļūst, izmantojot pakalpojumus, tai skaitā par jebkādiem trešo personu tīmekļa vietnēs publicētiem viedokļiem vai apgalvojumiem, reklāmu utt., kā arī par šādu tīmekļa vietņu vai satura pieejamību un sekām, kas iestājas, ja Lietotājs tās izmanto.

7.2. Tīmekļa vietnē publicēta saite (jebkāda veidola) uz jebkuru tīmekļa vietni, preci, pakalpojumu, jebkuru komerciāla vai nekomerciāla rakstura informāciju nenozīmē, ka Yandex apstiprina vai iesaka šādas preces (pakalpojumus, darbību), izņemot gadījumus, kad Yandex resursos tas tieši norādīts.

8. Reklāma Yandex pakalpojumos

8.1. Yandex ir atbildīgs par Yandex publicētu reklāmu Yandex pakalpojumos Krievijas Federācijas likumdošanā noteiktajā apmērā.

9. Garantiju neesamība, atbildības ierobežošana

9.1. Lietotājs izmanto Yandex pakalpojumus uz savu atbildību. Pakalpojumi tiek sniegti tādā veidā, kādā tie pieejami Lietotājam. Yandex neuzņemas nekādu atbildību, tai skaitā par pakalpojumu atbilstību Lietotāja mērķiem;

9.2. Yandex negarantē, ka: pakalpojumi atbilst/atbildīs Lietotāja prasībām; pakalpojumi tiks sniegti nepārtraukti, ātri, droši un bez kļūdām; rezultāti, kas var tikt iegūti pakalpojumu izmantošanas rezultātā, būs precīzi un ticami un var tikt izmantoti jebkādiem mērķiem jebkādos nolūkos (piemēram, kādu faktu noskaidrošanai un/vai apstiprināšanai); jebkādas pakalpojuma izmantošanas rezultātā iegūtas preces, pakalpojuma, informācijas u.c. kvalitāte atbildīs Lietotāja cerībām;

9.3. Lietotājs drīkst lietot jebkuru informāciju un/vai materiālus (tai skaitā augšupielādētu programmatūru, vēstules, jebkādas instrukcijas un rīcības pamācības utt.), kuriem Lietotājs piekļūst, izmantojot Yandex pakalpojumus, uz savu atbildību, un Lietotājs pats ir atbildīgs par iespējamām minētās informācijas un/vai materiālu izmantošanas sekām, tai skaitā par zaudējumiem, ko tas var radīt Lietotāja datoram vai trešajām personām, par datu zudumu vai jebkādu citu kaitējumu;

9.4. Yandex nav atbildīgs par nekādiem zaudējumu veidiem, kas radušies tā rezultātā, ka Lietotājs izmanto Yandex pakalpojumus vai atsevišķas pakalpojumu daļas/funkcijas;

9.5. Saskaņā ar Krievijas Civilkodeksa 15. pantu Yandex atbildība jebkuros apstākļos tiek ierobežota ar 10 000 (desmit tūkstošiem) Krievijas Federācijas rubļu un tiek piemērota, ja Yandex rīcībā konstatēta vaina.

10. Citi nosacījumi

10.1. Šīs Līgums ir vienošanās starp Lietotāju un Yandex attiecībā uz pakalpojumu izmantošanas kārtību un aizvieto jebkādas iepriekšējas vienošanās starp Lietotāju un Yandex.

10.2. Šo Līgumu reglamentē un tas tiek skaidrots saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu. Jautājumi, ko nereglamentē šis Līgums, ir risināmi saskaņā ar Krievijas Federācijas likumdošanu. Visi iespējamie strīdi, kas izriet no šī Līguma reglamentētajām attiecībām, tiek risināti Krievijas Federācijā spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā saskaņā ar Krievijas tiesiskajām normām. Visur šī Līguma tekstā, ja nav norādīts citādi, ar terminu "likumdošana" saprot gan Krievijas Federācijas likumdošanu, gan Lietotāja atrašanās vietas likumdošanu.

10.3. Ņemot vērā to, ka šī Līguma ietvaros tiek sniegti bezmaksas pakalpojumi, Krievijas Federācijas likumdošanā paredzētās patērētāju tiesību normas nevar tikt piemērotas attiecībām starp Lietotāju un Yandex.

10.4. Nekas no Līgumā minētā nevar tikt izprasts kā pārstāvniecības attiecību, sabiedrības attiecību, kopdarbības attiecību, personas algošanas attiecību vai jebkādu citu attiecību dibināšana starp Lietotāju un Yandex, kas nav tiešā veidā paredzētas Līgumā.

10.5. Ja kāda iemesla dēļ viens vai vairāki no šī Līguma nosacījumiem tiek atzīti par nederīgiem vai juridisku spēku zaudējušiem, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu derīgumu vai attiecināmību.

10.6. Gadījumā, ja Lietotājs vai citi lietotāji pārkāpuši Līguma nosacījumus, Yandex bezdarbība neatņem Yandex tiesības īstenot attiecīgus pasākumus savu interešu aizstāvēšanai vēlākā laikā, kā arī nenozīmē Yandex atteikšanos no savām tiesībām gadījumā, ja turpmāk tiek veikti līdzīgi vai tādi paši pārkāpumi.

10.7. Šis Līgums sastādīts krievu valodā, un dažos gadījumos iepazīšanās nolūkos tas var tikt piedāvāts Lietotājam citā valodā. Atšķirību gadījumā starp Līguma krievu valodas variantu un Līguma variantu citā valodā priekšroka tiek dota šī Līguma krievu valodas varianta nosacījumiem.

Publicēšanas datums: 04.06.2018

Iepriekšējā versija:https://yandex.com/legal/rules/16032018