Ліцензійна угода на використання набору засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання набору засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання набору засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання набору засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання набору засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/sdk_agreement/?lang=ru.

Цю ліцензійну угоду («Ліцензія») укладено між будь-якою особою, що використовує набір засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API («Користувач»), і ТОВ «ЯНДЕКС» із місцезнаходженням за адресою: 119021, Росія, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 16 («Правовласник»), що є власником виключного права на набір засобів розробки «SDK Яндекс.Диску» для WebDAV API.

1. Загальні положення

1.1. Набор засобів розробки «SDK Яндекс.Диску», розроблений для WebDAV API (надалі – «SDK»), може використовуватись Користувачем з метою вивчення технічних правил функціонування окремих елементів сервісу Яндекс.Диск і/або вивчення технічних умов забезпечення взаємодії окремих елементів вказаного сервісу з програмним забезпеченням, що створюється Користувачем.

1.2. Використовуючи SDK, його частини або його функції будь-яким способом, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Ліцензії в повному обсязі, без застережень і виключень. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, він не має права використовувати SDK. Використання SDK з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене. В разі незгоди з умовами цієї Ліцензії Користувач зобов'язаний утриматись від використання SDK.

1.3. Використання SDK на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.4. До цієї Ліцензії та до всіх відносин, пов'язаних із використанням SDK, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або з використання SDK, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.5. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у випадку суперечностей між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

1.6. Нарівні з Ліцензією, до відносин Правовласника та Користувача щодо використання SDK застосовуються такі документи:

1.6.1. Угода користувача сервісів Яндекса, постійно доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/rules.

1.6.2. Політика конфіденційності, постійно доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/confidential.

1.6.3. У разі використання Користувачем сервісу «API Яндекс.Диска»: Умови користування сервісу «API Яндекс.Диску», постійно доступні за адресою: https://yandex.ru/legal/disk_api.

2. Виключні права

2.1. Виключні права на SDK належать Правовласникові. Ця угода не передбачає відчуження таких прав.

2.2. Виключні права на програмне забезпечення або на інші результати інтелектуальної діяльності, створені з використанням SDK, належать особам, що їх створили. Правовласник не набуває прав на зазначені об'єкти, за винятком права вимагати зазначення відомостей, визначених у п. 3.3. Ліцензії.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачеві право, що не підлягає передачі, на використання SDK на території всього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати SDK за прямим функціональним призначенням, описаним у п. 1.1. цієї Ліцензії, задля чого здійснювати його завантаження (копіювання) і відтворення на пристроях Користувача. Користувач має право використовувати SDK на необмеженій кількості пристроїв.

3.2. Користувач не має права розповсюджувати SDK. Користувач не має права змінювати найменування SDK, змінювати та/або видаляти знаки охорони авторського права або інші посилання на Правовласника, якщо вони включені до складу SDK.

3.3. Оплатне або безоплатне розповсюдження програмного забезпечення, створеного з використанням SDK, допускається за умови зазначення факту використання SDK для його створення шляхом включення слів «Створено з використанням SDK Яндекс.Диска» до розділу «Про програму» інтерфейсу програми, до текстового опису програми на сторінці її завантаження, а також до файлу, що містить опис програми, який входить до інсталяційного пакету програми (якщо такий файл створюється).

4. Обмеження використання та відповідальність сторін

4.1. Користувач попереджений і згодний, що форма, структура, принципи формування та функціонування SDK можуть бути змінені Правовласником без попереднього повідомлення Користувача. Користувач усвідомлює, що більш пізні версії SDK можуть мати відмінності від більш ранніх, і що результати, отримані Користувачем з використанням більш ранньої версії SDK, можуть бути несумісними з більш пізньою версією SDK.

4.2. Користувач попереджений і згодний, що Правовласник має право призупинити або припинити створення нових версій SDK, а також призупинити або припинити підтримку випущених версій без попереднього повідомлення Користувача.

4.3. Ліцензія не наділяє Користувача правами використання належної Правовласникові інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись цим, не надає прав використання товарних знаків, логотипів, доменних імен, елементів фірмового стилю Правовласника.

4.4. Забороняється введення в оману споживачів об'єкта, що створюється з використанням SDK, в тому числі, але не обмежуючись цим, у вигляді заяв Користувача про гарантії Правовласника відносно якостей об'єкта, що створюється з використанням SDK, про факт перевірки та схвалення Правовласником такого об'єкта, про поділ відповідальності за якість об'єкта між Користувачем і Правовласником.

4.5. Забороняється використання SDK для створення шкідливого програмного забезпечення, що завдає шкоду пристроям і мережам, що здійснює протиправні дії або виконує функції, заборонені чинним законодавством.

4.6. Об'єкт, створений з порушенням правил цієї Ліцензії, може бути за розсудом Правовласника та без повідомлення Користувача позбавлений можливості взаємодії з обладнанням та/або програмним забезпеченням Правовласника та сервісами Правовласника.

4.7. Користувач самостійно забезпечує відповідність програмного забезпечення, розробленого з використанням SDK, вимогам чинного законодавства, в тому числі в частині захисту прав суб'єктів персональних даних. Правовласник не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за недоліки програмного забезпечення, створеного з використанням SDK, за порушення таким програмним забезпеченням прав і законних інтересів осіб і чинного законодавства.

4.8. SDK надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи програм, створених з використанням SDK, відповідності SDK конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

4.9. В максимальній мірі, що є допустимою за чинним законодавством, Правовласник не несе жодної відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання SDK та/або збиток, завданий Користувачеві та/або третім особам у результаті використання або невикористання SDK, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі програм, створених з використанням SDK.

4.10. Правовласник має право пропонувати Користувачеві надавати статистичні дані про використання SDK, в тому числі, але не обмежуючись цим, дані ідентифікаторів, дані про IP-адресу Користувача, відомості про номер версії SDK, що використовується Користувачем, відомості про те, які саме складові SDK використовуються Користувачем та яким чином. Такі дані обробляються з метою поліпшення та оптимізації SDK за правилами Політики конфіденційності. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від надання даних Правовласникові.

4.11. Правовласник має право направляти Користувачеві повідомлення, пов'язані з відносинами щодо використання SDK.

5. Оновлення та нові версії

5.1. Правовласник має право пропонувати Користувачеві оновлення, які спрямовані на поліпшення якостей SDK і можуть мати форму патчів, додаткових модулів, масивів даних або повністю нових версій. Користувач цим повідомлений про це та згодний одержувати повідомлення Правовласника про доступність нових елементів або нових версій SDK.

5.2. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії SDK. Одержання оновлення/нової версії означає прийняття Користувачем умов цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій SDK, якщо оновлення версії SDK не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

6. Зміна умов Ліцензії

6.1. Ця ліцензійна угода може змінюватись Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Ця версія Ліцензії є постійно доступною за адресою: https://yandex.ru/legal/sdk_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їхньої публікації за зазначеною адресою, якщо інше не передбачене у відповідній публікації.

Дата публікації: 30.03.2016 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/sdk_agreement/20132016