Licences līgums par programmas "Yandex.Taxi" izmantošanu mobilajās ierīcēs

Pirms programmas izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar tālāk izklāstītā licences līguma nosacījumiem.

Jebkāda programmas izmantošana nozīmē, ka jūs pilnībā un bez ierunām piekrītat šī licences līguma nosacījumiem.

Ja jūs nepiekrītat licences līguma nosacījumiem pilnā apmērā, jums nav tiesību izmantot programmu nekādos nolūkos.

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šis Licences līgums (turpmāk — Licence) nosaka programmas "Yandex.Taxi" izmantošanu mobilajās ierīcēs (turpmāk — Programma) un ir noslēgts starp jebkuru personu, kas lieto Programmu, izņemot personas Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas un Armēnijas Republikas teritorijā (turpmāk — Lietotājs), un Yandex.Taxi B.V., kas ir persona, kas pilnvarota nodrošināt tiesības lietot Programmu (turpmāk — Tiesību turētājs).

1.2. Kopējot Programmu, uzstādot to savā mobilajā ierīcē vai jebkādā veidā izmantojot Programmu, Lietotājs pauž pilnīgu un bezierunu piekrišanu visiem Licences nosacījumiem.

1.3. Programmu drīkst izmantot tikai saskaņā ar šīs Licences nosacījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Licences nosacījumiem pilnā apmērā, Lietotājam nav tiesību izmantot Programmu nekādos nolūkos. Programmas izmantošana, pārkāpjot (neievērojot) jebkādu no Licences nosacījumiem, ir aizliegta.

1.4. Lietotājs Programmu personīgos nekomerciālos nolūkos atbilstoši šīs Licences nosacījumiem var lietot bez maksas. Programmas lietošana uz nosacījumiem un ar paņēmieniem, kas nav paredzēti šajā Licencē, iespējama tikai pamatojoties uz atsevišķu vienošanos ar Tiesību turētāju.

1.5. Lietojot Programmu, jūs piekrītat, ka šīs Programmas Licences neatņemama sastāvdaļa ir tālāk norādītais dokuments:

kā arī SIA "YANDEX" (Ļeva Tolstoja iela 16, Maskava, 119021, Krievija (ул. Льва Толстого 16, Москва, 119021, Россия)) dokumenti, kuru nosacījumi pilnībā ir attiecināmi uz Programmu:

Tiesību turētājs var grozīt norādītos dokumentus (tostarp jebkuras to daļas) bez jebkāda īpaša brīdinājuma. Dokumentu jaunā redakcija stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi, ja vien pašā redakcijā nav paredzēts savādāk.

1.6. Tiesību turētājs var izsniegt Lietotājam šīs Licences tulkojumu no angļu valodas citās valodās, tomēr pretrunu gadījumā starp Licences nosacījumiem angļu valodā un tās tulkojumu, juridiskais spēks ir tikai Licences versijai angļu valodā.

2. Tiesības uz Programmu

2.1. Tiesību turētājam pieder ekskluzīvas tiesības uz Programmu.

3. Licence

3.1. Tiesību turētājs bez atlīdzības, uz parastās (neekskluzīvās) licences nosacījumiem piešķir Lietotājam tālāk nenododamas tiesības izmantot Programmu visu pasaules valstu teritorijā šādos veidos:

3.1.1. Izmantot Programmu atbilstoši tās tiešajam lietošanas mērķim, šajā nolūkā veikt tās kopēšanu un uzstādīšanu (reproducēšanu) Lietotāja mobilajā(-s) ierīcē(-s). Lietotājs ir tiesīgs veikt Programmas uzstādīšanu neierobežotā skaitā mobilo ierīču.

3.1.2. Reproducēt un izplatūt Programmu nekomerciālos nolūkos (bez atlīdzības).

3.2. Programmu jāizmanto (tostarp jāizplata) ar nosaukumu: "Yandex.Taxi". Lietotājs nav tiesīgs mainīt un/vai dzēst Programmas nosaukumu, autortiesību aizsardzības zīmi (autortiesību izklāsts) vai citas norādes uz Tiesību turētāju.

4. Ierobežojumi

4.1. Izņemot izmantošanu apjomos un veidos, kas tieši noteikti šajā Licencē, Lietotājs nav tiesīgs mainīt, dekompilēt, dekomplektēt, atšifrēt un veikt citas darbības ar Programmas kompilēto kodu un avota tekstu, nolūkā iegūt informāciju par Programmā izmantoto algoritmu realizāciju, radīt atvasinājumus, izmantojot Programmu, kā arī citā veidā izmantot (ļaut izmantot) Programmu, jebkurus Programmas komponentus, kartogrāfiskos materiālus, ko Programma glabā Lietotāja mobilajā ierīcē, citus attēlus un pārējos datus bez rakstiskas Tiesību turētāja piekrišanas.

4.2. Lietotājam nav tiesību reproducēt un izplatīt Programmu komerciālos nolūkos (tajā skaitā par maksu), tostarp programmproduktu komplektu sastāvā, bez rakstiskas Tiesību turētāja piekrišanas.

4.3. Bez rakstiskas Tiesību turētāja piekrišanas Lietotājam nav tiesību izplatīt Programmu veidā, kas atšķiras no tā, kādā viņš to ir saņēmis.

5. Vispārīgie nosacījumi

5.1. Dažu Programmas funkciju izpilde ir iespējama tikai tad, ja ir piekļuve internetam. Lietotājs patstāvīgi iegūst un apmaksā šādu piekļuvi saskaņā ar sava sakaru operatora vai pakalpojumu sniedzēja nosacījumiem un tarifiem, kas saistīti ar piekļuvi internetam.

5.2. Programma sniedz Lietotājam iespēju izvietot informāciju par Lietotāja potenciālo pieprasījumu attiecībā uz pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumiem, kā arī iepazīties ar informāciju par organizāciju, kas sniedz pakalpojumus minētajā sfērā, piedāvājumiem, un veikt šādu piedāvājumu meklēšanu pēc Lietotāja noteiktiem parametriem.

5.3. Informāciju, kas pieejama Lietotājam Programmas ietvaros (turpmāk - Dati), nodrošina Tiesību turētāja partneri. Lai iegūtu sīkāku informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem (ieskaitot informāciju par Wi-Fi piekļuves punkta esamību salonā, par Tiesību turētāja partneru veikto foto/video fiksāciju salonā un citu informāciju), Lietotājs var vērsties pie Tiesību turētāja partneriem vai, izmantojot programmas iespējas, iesniegt savu kontaktinformāciju, kuru izmantojot Tiesību turētāja partneri varēs patstāvīgi sazināties ar Lietotāju un sniegt viņam informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.

5.4. Tiesību turētājs nenes atbildību par partneru nodrošinātās informācijas saturu un/vai aktualitāti, ieskaitot informāciju par partneru pakalpojumu cena, kā arī to pieejamību konkrētajā brīdī.

5.5. Lietotājas patstāvīgi (bez Tiesību turētāja iesaistīšanās) sazinās ar partneriem pakalpojumu iegādes jautājumos atbilstoši partnera pieņemtajiem pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem. Tiesību turētājs nenes atbildību par Lietotāja un partneru veiktajiem finanšu un citiem darījumiem, kā arī par jebkādām sekām, kas radušās, Lietotājam iegādājoties partneru pakalpojumus.

5.6. Lietotājs sniedz Tiesību turētājam piekrišanu par to, ka Tiesību turētājs apstrādā Lietotāja personisko informāciju (ieskaitot personas datus), ka Tiesību turētājs nodod Lietotāja personas datus Tiesību turētāja partneriem, kā arī par to, ka Tiesību turētāja partneri apstrādā personisko informāciju, lai sniegtu Lietotājam pakalpojumus Programmas ietvaros. Kad Lietotājs izmanto Programmu, Lietotāja personiskā informācija tiek nodota SIA "Yandex.Taxi" (Ļeva Tolstoja iela 16, Maskava, 119021, Krievija (ул. Льва Толстого 16, Москва, 119021, Россия)) un SIA "YANDEX" apstrādei saskaņā ar nosacījumiem un mērķiem, kas noteikti SIA "YANDEX" Konfidencialitātes politikā, kas pieejama adresē: https://yandex.com/legal/confidential_lv.

5.7. Lietotājs ar šo tiek informēts, saprot un piekrīt tam, ka Programma var apkopot anonīmus statistiskos datus par Programmas izmantošanu un automātiskā režīmā tos nodot Tiesību turētājam.

5.8. Reģistrācija un Programmas izmantošana tiek veikta, izmantojot Lietotāja mobilā tālruņa numuru. Ja Lietotājs izdzēš Programmu no Lietotāja mobilās ierīces atmiņas, Lietotāja personiskā informācija, ko Tiesību turētājs ieguvis Programmas autorizācijas, kurā izmanto Lietotāja mobilā tālruņa numuru, un Programmas izmantošanas procesā, Yandex.Taxi pakalpojuma ietvaros tiek saglabāta 1 (viena) gada laikā. Ja Programma tiek atkārtoti uzstādīta ierīcē un tiek veikta reģistrācija, identifikācijai izmantojot to pašu mobilā tālruņa numuru, Lietotāja personiskā informācija, kas tika sniegta, izmantojot minēto mobilā tālruņa numuru, tiek atjaunota pilnā apmērā.

5.9. Lai novērstu jebkādas šaubas, Tiesību turētājs nesniedz pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumus, kā arī informācijas un dispečeru dienesta pakalpojumus.

6. Licencē noteiktā atbildība

6.1. Programma tiek nodrošināta uz nosacījumiem "tāda kā ir" (as is). Tiesību turētājs nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz Programmas vai tās sastāvdaļu un/vai funkciju nekļūdīgu un nepārtrauktu darbību, Programmas atbilstību konkrētiem Lietotāja mērķiem, negarantē Datu patiesumu, precizitāti, pilnīgumu un savlaicīgumu, kā arī nesniedz nekādas citas garantijas, kas nav tieši norādītas šajā Licencē.

6.2. Tiesību turētājs nenes atbildību par ne par kādām tiešām vai netiešām sekām, ko izraisījusi Programmas (ieskaitot Datus) izmantošana vai izmantošanas neiespējamība, un/vai zaudējumiem, kas radušies Lietotājam un/vai trešajām personām Programmas (ieskaitot Datus) vai tās sastāvdaļu un/vai funkciju jebkāda veida izmantošanas, neizmantošanas vai izmantošanas neiespējamības rezultātā, tostarp iespējamu to darbības kļūdu vai traucējumu rezultātā, izņemot gadījumus, kas ir tieši paredzēti likumdošanā.

6.3. Visus jautājumus un pretenzijas, kas saistītas ar Programmas un Datu izmantošanu/izmantošanas neiespējamību, kā arī iespējamu Programmas vai Datu neatbilstību likumdošanai un/vai trešo personu tiesībām, izmantojot atsauksmju veidlapu jānosūta uz adresi support@taxi.yandex.com

6.4. Šo Licenci un visas attiecības, kas saistītas ar Programmas izmantošanu, reglamentē Nīderlandes likumdošana.

7. Programmas atjaunināšana/jaunās versijas

7.1. Šīs Licences darbība attiecas uz visiem turpmākajiem Programmas atjauninājumiem/jaunajām versijām. Piekrītot uzstādīt Programmas atjauninājumus/jaunās versijas, Lietotājs piekrīt šīs Licences nosacījumiem attiecībā uz atbilstošiem Programmas atjauninājumiem/jaunām versijām, ja Programmas atjaunināšana/jaunās versijas uzstādīšana neparedz citu licences līgumu.

8. Šīs Licences nosacījumu grozīšana

8.1. Šo Licences līgumu var grozīt Tiesību turētājs vienpusējā kārtībā. Paziņojums Lietotājam par šīs Licences nosacījumu izmaiņām tiek publicēts lapā: https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_lv. Minētās licences līguma nosacījumu izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas dienā, ja attiecīgājā publikācijā nav noteikts savādāk.

9. Tiesību turētāja rekvizīti

Yandex.Taxi B.V., (reģistrācijas numurs 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tālr.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fakss: +31(0)204466372

e-pasts: support@taxi.yandex.com

Publicēšanas datums: 16.03.2018.