Угода про інформаційну співпрацю

Цей документ є перекладом Угоди про інформаційну співпрацю українською. У разі розбіжностей між російською версією Угоди про інформаційну співпрацю та цим перекладом лише російська версія Угоди про інформаційну співпрацю має юридичну силу. Російська версія Угоди про інформаційну співпрацю розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/vacancies_cooperation/?lang=ru.

Російська Федерація,

місто Москва.

Цей документ є пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «Яндекс.Вертикали» (далі — «Яндекс.Вертикали»), адресованою Рекрутинговим сайтам, укласти Угоду про інформаційну співпрацю (далі — «Угода») з питань інформаційної співпраці в мережі інтернет відповідно до цілей і предмета, викладених нижче.

1. Терміни та визначення, що використовуються в Угоді

1.1. У цілях цієї Угоди нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Партнер — особа, що здійснює інформаційну співпрацю з «Яндекс.Вертикалями» відповідно до цілей та умов Угоди.

Відповідно до цієї угоди Партнером може бути лише Рекрутинговий сайт, тобто ресурс, основним або важливим напрямом діяльності якого є надання кандидатам інформації про наявні на ринку праці вакансії. Міра відповідності потенційного Партнера зазначеному формулюванню визначається виключно «Яндекс.Вертикалями» на власний розсуд. «Яндекс.Вертикали» має право відмовити будь-якому потенційному Партнеру в укладенні Угоди без пояснення причин.

Дані — інформація загальнодоступного характеру будь-яких типів і форм подання (включаючи, але не обмежуючись цим, тексти, ілюстрації, фото, графіку, аудіо-/відеоматеріали тощо), розміщена Користувачами на Сайті джерела Даних, відносно якої Партнером здійснюється експорт Даних у цілях, в порядку і на умовах Угоди.

Сайт Партнера — інформаційні ресурси Партнера в мережі інтернет.

Вакансія — логічна одиниця подання Даних на Сайті Партнера.

Користувачі — особи, що є відвідувачами інформаційних ресурсів у мережі інтернет.

Яндекс.ру — інформаційні ресурси «Яндекс.Вертикалей» в мережі інтернет.

Яндекс.Робота, Сервіс — розміщений на Яндекс.ру сервіс автоматичної обробки та систематизації вакансій, доступний у мережі інтернет за адресою: http://rabota.yandex.ru.

Адреса гіперпосилання — включена у вигляді гіперпосилання в розміщувані на Яндекс.ру та/або відтворювані іншими способами згідно з Угодою Дані (фрагменти Даних) або в адресу Сайту джерела Даних, що їх супроводжує, для звернення за цією адресою Користувачів, яким надана можливість ознайомлення з Даними.

Експорт Даних — створення Партнером умов для оперативного індексування «Яндекс.Вертикалями» Даних із використанням пошукових технологій сервісу Яндекс.Робота в порядку та на умовах, визначених Угодою.

Індексування Даних — процес розпізнавання, автоматичної обробки та створення індексу Даних відповідно до їх змісту, який здійснюється за допомогою автоматизованих програмних засобів служби Яндекс.Робота, що забезпечує внесення, облік і зберігання Даних у Базах Даних Яндекса з метою забезпечення можливостей включення Даних у процеси обміну інформацією в мережі інтернет і доступу користувачів до Даних.

Бази Даних «Яндекс.Вертикалей» — подана в об'єктивній формі сукупність усіх Даних, відносно яких здійснено Експорт та Індексування Даних, систематизованих так, щоб ці Дані могли бути знайдені та оброблені за допомогою комп’ютера. Права на Базу Даних «Яндекс.Вертикалей» належать «Яндекс.Вертикалям».

XML — формат подання даних «XML — Extensible Markup Language» (розширювана мова розмітки), що дозволяє здійснювати обробку та оформлення даних, у тому числі за допомогою програмних засобів, відповідно до потреб і завдань їх подальшого використання.

1.2. В Угоді можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 Угоди. У цьому випадку тлумачення терміна здійснюється відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Угоди слід керуватися тлумаченням терміна, що склалося в мережі інтернет.

2. Цілі та завдання Угоди

2.1. Цілями співпраці Сторін відповідно до Угоди є розвиток технологій пошуку та обміну тематичною інформацією в мережі інтернет, розширення можливостей зручного та оперативного доступу необмеженого кола користувачів до Даних.

2.2. Для досягнення зазначених цілей Сторони визначають завдання взаємодії у рамках співпраці, у тому числі:

 • сприяння розвитку технологій доступу користувачів мережі інтернет до тематичної інформації за допомогою оперативного відстежування змін, введення в бази даних та автоматичної класифікації;

 • удосконалення автоматизованих програмних засобів пошуку, обробки, обліку, зберігання інформації в мережі інтернет, застосування яких сприяє забезпеченню потреб користувачів в оперативному отриманні тематичної інформації, а також забезпеченню повноти, систематичності та релевантності результатів пошуку, що автоматично формуються пошуковими системами на запити користувачів;

 • застосування та розвиток технологій обміну інформацією з використанням міжнародного стандарту XML, розробка та застосування технічних і процедурних вимог до експорту Даних, форм і способів здійснення експорту та індексування Даних з використанням автоматизованих програмних засобів;

 • інші завдання згідно з цілями Угоди та домовленостями Сторін.

3. Предмет Угоди

3.1. Партнер здійснює експорт Даних у порядку та на умовах, визначених Угодою.

3.2. «Яндекс.Вертикали» забезпечує оперативне індексування Даних, що експортуються, з використанням технологій пошуку сервісу Яндекс.Робота, доступ Користувачів до Даних у разі дотримання умов і обмежень, передбачених Угодою.

3.3. Обов'язковою умовою виконання цієї Угоди є прийняття та дотримання Партнером вимог, викладених у документі «Загальні умови використання вакансій», розміщеному в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/support/rabota/partners/conditions.html (далі за текстом — «Загальні Умови»).

4. Форми та порядок взаємодії Сторін

4.1. Загальні умови

4.1.1. Сторони в рамках Угоди діють самостійно, кожна від свого імені за свій рахунок.

4.1.2. Ця Угода є безоплатною, не припускає жодних фінансових відносин і розрахунків Сторін відповідно до або у зв'язку з виконанням досягнутих в Угоді домовленостей.

4.1.3. Взяті за Угодою зобов'язання виконуються Сторонами своєю волею та у власному інтересі.

4.1.4. Ця Угода не припускає виконання Сторонами яких-небудь додаткових зобов'язань, окрім прямо обумовлених Угодою та Загальними Умовами, у тому числі не пов'язана прямо чи побічно з якими-небудь іншими договірними зобов'язаннями, зокрема передачею товарів, наданням прав, виконанням робіт або наданням послуг.

4.2. Експорт Даних

4.2.1. Партнер здійснює експорт Даних у форматі XML відповідно до технічних вимог, визначених у документі «Технічні вимоги», розміщеному в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/support/rabota/partners/requirements.html. Партнер забезпечує експорт усіх Даних, опублікованих на Сайті Партнера, у тому обсязі, який був погоджений Сторонами в порядку, передбаченому цією Угодою.

4.2.2. Періодичність експорту Даних повинна відповідати періодичності публікування Даних на Сайті Партнера.

4.3. Індексування Даних, доступ користувачів до Даних

4.3.1. «Яндекс.Вертикали» має право здійснювати індексування експортованих Партнером Даних відповідно до технічних вимог, визначених у Загальних умовах.

4.3.2. «Яндекс.Вертикали» має право надавати Користувачам можливість доступу до Даних такими способами:

 • на Яндекс.ру;

 • поширювати Дані безкоштовно шляхом розсилань користувачам мережі інтернет за підпискою та відтворення інформації технічними засобами (у тому числі за допомогою віджетів, rss-розсилок або програм-клієнтів);

 • з використанням експорту фрагментів Даних (що містять адресу гіперпосилання Партнера) з Яндекс.ру на інші сайти;

 • іншими способами обміну інформацією, що не суперечать цілям та умовам Угоди.

4.3.3. «Яндекс.Вертикали» має право використовувати способи, зазначені в п. 4.3.1, основну інформацію, що характеризує Вакансію, за винятком контактної інформації, та адресу гіперпосилання, що дозволяє Користувачам у разі звернення до них перейти на Сайт Партнера для ознайомлення з повним змістом відповідної Вакансії.

4.3.4. «Яндекс.Вертикали» має право відтворювати та доводити до загального відома надані йому Партнером у рамках цієї Угоди фрагменти Даних, що є зображеннями (фото, графікою, ілюстраціями, аудіо-/відеоматеріалами тощо), із зазначенням Партнера як джерела Даних.

4.3.5. «Яндекс.Вертикали» має право використовувати Дані в рамках Угоди та відповідно до цілей і обмежень, обумовлених Угодою, іншими способами, крім зазначених у п. 4.3 Угоди.

4.4. Інші умови взаємодії Сторін і використання Даних

4.4.1. «Яндекс.Вертикали» самостійно визначає та змінює принципи й умови використання Даних (фрагментів Даних) на Яндекс.ру.

4.4.2. Взаємодія Сторін у ході виконання Угоди здійснюється з використанням таких засобів і способів обміну інформацією та документами (повідомленнями, листами, претензіями), що визнаються Сторонами належними:

 • електронною поштою;

 • поштою з повідомленням про вручення, кур'єрською службою, факсом (з підтвердженням про отримання телефоном);

 • іншими способами, визначеними Угодою або погодженими Сторонами в робочому порядку.

4.4.3. Партнер самостійно несе відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства РФ під час виконання Угоди відносно Даних, у тому числі за дотримання вимог законодавства про рекламу, про персональні дані, про інтелектуальну власність, але не обмежуючись вищеперерахованим, у зв'язку з чим приймає на себе гарантії та зобов'язання відповідно до п. 6.1 Угоди.

4.4.4. «Яндекс.Вертикали» яких за жодних обставин не несе ніякої відповідальності у зв'язку з Угодою за:

 • які-небудь дії/бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності яких-небудь третіх сторін;

 • які-небудь збитки Партнера та/або третіх сторін незалежно від того, міг «Яндекс.Вертикали» передбачати можливість таких збитків чи ні;

 • використання/неможливість використання Партнером, Користувачем та/або третіми особами Даних, будь-яких засобів та/або способів передання/отримання інформації.

5. Права на використання Даних

5.1. У цілях Угоди Партнер надає «Яндекс.Вертикалям» право використання Даних (їх фрагментів) в електронному вигляді шляхом їх добування, введення та зберігання в Базах Даних «Яндекс.Вертикалей», автоматичної переробки, відтворення, поширення та доведення до загального відома з дотриманням обмежень, передбачених Угодою.

5.2. Наданий «Яндекс.Вертикалям» дозвіл діє без обмеження території протягом усього строку дії виняткових прав.

5.3. Перелік Даних, відносно яких Партнер надає «Яндекс.Вертикалям» дозвіл, узгоджується Сторонами шляхом заповнення Партнером анкети або шляхом обміну листами, у тому числі електронною поштою, і підтверджується Партнером у повідомленні, що надсилається останнім «Яндекс.Вертикалям» згідно з п. 7.3 Угоди.

6. Гарантії та обмеження

6.1. Партнер гарантує:

6.1.1. що володіє правами на Дані та їх фрагменти в обсязі, який дозволяє їх використання «Яндекс.Вертикалями» відповідно до умов Угоди, а також що таке використання «Яндекс.Вертикалями» Даних за Угодою відповідно до її цілей та умов не порушує і не спричинює порушення чинного законодавства та яких-небудь прав і інтересів третіх осіб, а також зобов'язується своїми силами та за свій рахунок вирішити всі спори та врегулювати претензії третіх осіб, що надходять як на адресу Партнера, так і на адресу «Яндекс.Вертикалей» відносно Даних, у зв'язку з їх використанням «Яндекс.Вертикалями» у рамках Угоди;

6.1.2. що Вакансії, які надаються за цією Угодою, не дублюватимуть одна одну;

6.1.3. забезпечення збереження та конфіденційності логінів і паролів, отриманих Партнером для доступу до Сервісу.

6.2. «Яндекс.Вертикали» гарантує:

6.2.1. зазначення посилання на Сайт Партнера у випадках і порядку, обумовлених Угодою;

6.2.2. що експортовані Партнером Дані не будуть ним використані іншими способами, крім визначених Угодою, без попередньої згоди Партнера.

6.3. «Яндекс.Вертикали» не гарантує:

6.3.1. що експортовані Дані індексуватимуться та розміщуватимуться «Яндекс.Вертикалями» в якому-небудь певному обсязі, при цьому «Яндекс.Вертикали» вживе всіх доступних і можливих заходів, щоб індексувати Дані та забезпечувати можливість доступу до них Користувачів на Яндекс.ру в погодженому обсязі в разі відповідності Даних іншим умовам Угоди;

6.3.2. що експортовані Дані зберігатимуться у Базах Даних «Яндекс.Вертикалей» в повному обсязі, при цьому «Яндекс.Вертикали» залишає за собою безумовне право на видалення Даних (будь-якої частини Даних) з Бази Даних «Яндекс.Вертикалей» в будь-який час;

6.3.3. що експортовані та/або проіндексовані Дані будуть розміщені (відтворені) на сторінці видачі результатів пошуку на які-небудь певні пошукові запити Користувачів, які формуються з використанням автоматизованих програмних засобів, а також відповідно до інших, не обумовлених прямо цією Угодою умов розміщення Даних на Яндекс.ру.

6.4. «Яндекс.Вертикали» має право:

6.4.1. призупинити індексування Даних у випадках та/або забеспечення можливостi доступу до них:

 • якщо Дані, що розміщуються в Базі даних, не відповідають реальним Даним, розміщеним на Сайті джерела;
 • у разі порушення Партнером інших зобов'язань, прийнятих відповідно до Угоди;
 • в односторонньому порядку з будь-якоï причини або без причини, а також без направлення повiдомлення Партнеру.

6.4.2. робити контрольні перевірки відповідності Даних, що надаються Партнером, реальним Даним, розміщеним на Сайті джерела. Дані, одержані в результаті контрольної перевірки, є достатньою, але не єдиною підставою для визнання факту порушення Партнером п. 6.4.1 Угоди та застосування «Яндекс.Вертикалями» наслідків, передбачених цим пунктом.

7. Момент укладення Угоди

7.1. Ця Угода вважається укладеною та набуває чинності з моменту, на який у сукупності виконано такі умови:

7.1.1. «Яндекс.Вертикали» надав Партнеру можливість спеціальної реєстрації на Яндекс.ру в цілях Угоди і Партнер надіслав«Яндекс.Вертикалям» повідомлення (https://download.cdn.yandex.net/support/ru/webmaster/files/rabota_uvedomlenie.rtf) та пройшов спеціальну реєстрацію в порядку, передбаченому п. 7.3, 7.4 Угоди.

7.1.2. Партнером первинно забезпечено експорт Даних «Яндекс.Вертикалям» в порядку, встановленому Угодою.

7.1.3. Яндекс здійснив первинне індексування Даних.

7.2. Строк дії Угоди не обмежений.

7.3. Укладення Угоди відповідно до п. 7.1 Угоди в обов'язковому порядку підтверджується Партнером шляхом надсилання «Яндекс.Вертикалям» письмового повідомлення, завіреного підписом уповноваженої особи Партнера та оригінальною печаткою, протягом 30 днів з моменту забезпечення Партнером першого експорту. У разі неотримання «Яндекс.Вертикалями» такого письмового повідомлення «Яндекс.Вертикали» має право:

 • призупинити індексування Даних до моменту отримання повідомлення та/або

 • припинити індексування Даних, що визнається розірванням Угоди в односторонньому порядку.

7.4. Укладення Угоди супроводжується процедурою спеціальної реєстрації Партнера на Яндекс.ру, в результаті якої Партнер отримує:

 • персональний логін і пароль, що дозволяють використовувати веб-інтерфейс Партнера на Яндекс.ру в цілях Угоди;

 • можливість заповнення та надсилання анкети за встановленою формою, яка містить відомості про Партнера, перелік Даних, відносно яких здійснюється експорт Даних, інші відомості, що мають відношення до виконання Угоди.

7.5. Надсилання Партнером повідомлення та заповнення анкети згідно із встановленою формою та порядком означає згоду Партнера з умовами Угоди в повному обсязі.

7.6. Відповідальність за достовірність відомостей, наданих Партнером в анкеті, покладається на Партнера.

8. Зміна та розірвання Угоди

8.1. Текст цієї Угоди в чинній редакції розміщений у мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/vacancies_cooperation.

8.2. «Яндекс.Вертикали» має право в односторонньому порядку вносити зміни в Угоду. Зміни набувають чинності з моменту їх розміщення за адресою, зазначеною в п. 8.1, якщо «Яндекс.Вертикалями» не визначено інший строк набуття ними чинності.

8.2.1. У разі незгоди Партнера зі змінами, внесеними «Яндекс.Вертикалями» в Угоду, Партнер має право призупинити та/або припинити експорт Даних з моменту набуття чинності такими змінами, що визнається розірванням Угоди в односторонньому порядку, якщо інша угода із спірного питання не буде досягнута Сторонами додатково.

8.2.2. Якщо Партнер не припинив експорт Даних і не повідомив «Яндекс.Вертикали» про свою незгоду з внесеними змінами іншим дозволеним Угодою способом, зміни вважаються прийнятими Партнером і застосовуються до відносин Сторін за Угодою.

8.3. Будь-яка незгода Партнера з умовами Угоди повністю або частково, а також із принципами або умовами діяльності Яндекс.ру, застосованими до Угоди, означає для «Яндекс.Вертикалей» відмову від співпраці, і «Яндекс.Вертикали» залишає за собою право припинити Угоду в односторонньому порядку. Зміни відносно умов про обсяг, перелік Даних, що експортуються, періодичність, строки надання Даних, зміни інших умов, узгодження яких здійснюється Сторонами додатково до тексту Угоди, узгоджуються Сторонами в робочому порядку.

8.4. Угода може бути розірвана:

8.4.1. у будь-який час за згодою Сторін;

8.4.2. будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку повідомленням іншої Сторони за 5 (п'ять) днів до дати розірвання;

8.4.3. будь-якою зі Сторін при порушенні іншою Стороною умов Угоди без попереднього повідомлення.

8.5. Угода вважається розірваною в разі односторонньої відмови будь-якої зі Сторін від виконання умов Угоди.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці та вважати конфіденційними умови Угоди, а також усю інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони, та позначену Стороною, що передає, як власна або конфіденційна інформація (далі — «Конфіденційна інформація»), і не розкривати, не розголошувати, не оприлюднювати або іншим способом не надавати таку інформацію якій-небудь третій стороні без попереднього письмового дозволу Сторони, що передає цю інформацію.

9.2. Зобов'язання зберігати в таємниці Конфіденційну інформацію відповідно до Угоди набуває чинності з моменту укладення Угоди та залишається чинним протягом 5 (п'яти) років після закінчення строку дії Угоди або її розірвання з якої-небудь причини.

10. Інші умови

10.1. Усі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо розбіжності та спори, що виникли, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд до Арбітражного суду м. Москви.

10.2. Угода регулюється та підлягає тлумаченню відповідно до законодавства Російської Федерації.

10.3. Недійсність та/або неможливість виконання з якої-небудь причини тієї чи іншої умови цієї Угоди негативно не позначатиметься на дійсності та/або можливості виконання інших її умов.

10.4. Адреса та реквізити «Яндекс.Вертикалей»

ООО «Яндекс.Вертикали», ОГРН 5157746192742

Адреса: 119021, Росія, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16

тел.: (+7495) 739-7000

факс: (+7495) 739-7070

електронна пошта: info@rabota.yandex.ru

10.5. Адреса та реквізити Партнера зазначаються Партнером під час реєстрації в анкеті та підтверджуються письмовим повідомленням, що направляється відповідно до п. 7.3, 7.4 Угоди.

Дата публікації 04.02.2020 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/vacancies_cooperation/23122015.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/vacancies_cooperation/01062010.