Cities where the card can be delivered by courier

 • Moscow and Moscow Oblast
 • Saint Petersburg and Leningrad Oblast
 • Voronezh
 • Yekaterinburg
 • Kazan
 • Krasnoyarsk
 • Krasnodar
 • Nizhny Novgorod
 • Novosibirsk
 • Omsk
 • Perm
 • Rostov-On-Don
 • Samara
 • Saratov
 • Sevastopol
 • Simferopol
 • Tomsk
 • Tyumen
 • Ufa
 • Chelyabinsk